Styrelsen för Inission AB (publ) (”Inission” eller ”Bolaget”) har ansökt om listning av Bolagets B-aktier på NASDAQ OMX First North. I samband med detta genomförs en nyemission som beräknas tillföra bolaget 20 MSEK före emissionskostnader.

Om Inission
Inission är en lönsam totalleverantör av skräddarsydda tillverknings- och logistiktjänster inom avancerad industrielektronik. Inission utvecklar och tillverkar kompletta lösningar eller komponenter för medicinteknik, fordonsindustri, mätinstrument, marin samt styr- och reglerteknik. Bolaget har verksamhet i Stockholm, Göteborg, Munkfors, Pajala och Tallinn. Inission omsätter ca 250 MSEK och har ca 170 anställda.

Bakgrund och motiv
Vi som ägare är mycket stolta över vad vi åstadkommit hittills. Vi har etablerat ett starkt varumärke i en bransch som marknaden kategoriserar som inte särskilt spännande. Vi tycker dock att den är spännande, vi står för nytänkande och vi är en utmanare i branschen. Vi följer vår plan och ambitionen är en fortsatt lönsam tillväxt. Inissions strategi är att vara tongivande i den konsolidering som pågår i branschen genom att förvärva och förbättra strategiskt utvalda verksamheter.

Från styrelsen ser vi en notering av bolaget som en naturlig utveckling, då bolaget växt såväl organiskt som genom framgångsrika förvärv. Genom en notering av Inission aktien kan vi erbjuda aktier som likvid vid framtida förvärv och även ge fler möjlighet att vara med på vår tillväxtresa. För våra medarbetare innebär noteringen att vi kan bjuda in våra anställda att bli delägare och därmed ytterliga stärka våra band och deras engagemang.

En listning på First North innebär dessutom en kvalitetsstämpel vilket kan medföra positiva effekter för Bolagets varumärke, marknadsposition samt exponering i media.

Erbjudandet
I syfte att tillföra Bolaget ytterligare kapital samt att genomföra en ägarspridning av Inissions aktie har styrelsen, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, beslutat om nyemission av B-aktier i enlighet med följande (”Erbjudandet”):

Rätt att teckna nya B-aktier i Erbjudandet tillkommer allmänheten i Sverige och institutionella investerare.

Erbjudandet omfattar högst 200 000 nya B-aktier. Teckningskursen i Erbjudandet är 100 SEK per aktie, vilket motsvarar en total emissionslikvid om högst 20 MSEK, före emissionskostnader. Courtage utgår ej.

Teckning ska ske under perioden 12 maj – 2 juni 2015.

Vid full teckning av Erbjudandet ökar aktiekapitalet i Inission med högst 100 000 SEK, från 500 000 SEK till 600 000 SEK. Antalet B-aktier ökar med högst 200 000, från 799 999 till 999 999.

I samband med Erbjudandet har styrelsen för Inission ansökt om listning av Inissions B-aktier på First North. Handeln i Bolagets aktier beräknas påbörjas omkring den 10 juni 2015, under förutsättning att bland annat spridningskravet för First North uppfylls.

I samband med erbjudandet har Avanza agerat som finansiell rådgivare till Bolaget. Avanza är även Certified Advisor.

Bolagsbeskrivning, anmälningssedel och årsredovisning för 2014 finns att hämta hem här nedanför, och på Avanzas hemsida, www.avanza.se. Tryckt bolagsbeskrivning och anmälningssedel kommer att kunna erhållas från Inission från och med den 20 maj 2015.

Inission Anmälningssedel
Inission Bolagsbeskrivning
Inssion AB Årsredovisning 2014

 Tidplan
Anmälningsperiod,  12 maj – 2 juni 2015
Likviddag,  Omkring 5 juni 2015
Beräknad första handelsdag på First North,  Omkring 10 juni 2015

För ytterligare information vänligen kontakta:

Styrelsens ordförande
Bengt Assarsson
Mob. 0703-479551

Koncernchef
Fredrik Berghel
Mob. 0732-022210

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, KANADA, HONG KONG, JAPAN ELLER SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

Viktig information
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande avseende några värdepapper i Inission. Erbjudandet riktar sig inte, direkt eller indirekt, till investerare med hemvist i USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan eller Sydafrika, eller i något annat land där deltagande i Erbjudandet skulle förutsätta prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt eller strida mot regler i sådant land. Bolagsbeskrivningen, anmälningssedeln och andra till Erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i eller till något land där sådan distribution eller Erbjudandet kräver åtgärder som anges i föregående mening eller där de skulle strida mot regler i sådant land. Inga nya aktier eller andra värdepapper utgivna av Inission har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA eller någon provinslag i Kanada. Därför får inga nya aktier eller andra värdepapper utgivna av Inission överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering. Emissionen riktar sig endast till (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien; (ii) professionella investerare som omfattas av artikel 19 (5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (i dess nuvarande lydelse); eller (iii) andra personer till vilka den lagligen kan riktas.