Fr. v. Fredrik Berghel, Olle Hulteberg och Peter Svensson.

Inission förvärvar Onrox Group – pdf

Inissions strategi är att växa genom förvärv och att på så vis bli en av de större EMS-aktörerna i Norden. På bara fyra år har fyra bolag köpts upp och nu gör man sitt största förvärv någonsin genom uppköpet av Onrox Group. Med Onrox Group går Inissions årsomsättning från 340 MSEK till väl över 600 MSEK. Nästan en dubblering. Onrox Group består av Onrox Group Malmö AB och Onrox Group Borås AB och är liksom Inission en kontraktstillverkare inom elektronik. Onrox Group Malmö AB äger i sin tur det danska säljbolaget Onrox ApS.

Tack vare förvärvet kommer Inission att kunna erbjuda marknaden både större muskler, bredare kompetens och mer flexibilitet. Onrox Group kommer få tillgång till produktionskapacitet i Baltikum genom Inissions fabrik i Tallinn. Inission kompletteras med en substantiellt ökad kapacitet och kompetens. Dessutom kommer Onrox Malmös danska säljbolag att få ett redan starkt erbjudande förstärkt. Den danska verksamheten växer och Inission har stora förhoppningar på ytterligare tillväxt.

Innan tillträdet genomförde Inission en Due-Dilligence och träffade i samband med detta några av kunderna som uttrycker stor entusiasm och tillförsikt. Flera av Onrox kunder befinner sig i en spännande tillväxtfas och förvärvet kommer lägligt för att hantera de behov som uppstår.

Börje Nilsson, VD Onrox Group:
– Av alla intressenter så tror jag att Inission är den klart mest lämpade, vi har ett gemensamt synsätt på många saker. Samarbetet har inför förvärvet fungerat klockrent och vi har dessutom haft kul när vi arbetat tillsammans. Jag är därför helt övertygad om att våra befintliga kunder kommer att se den nya ägaren som uteslutande positiv.

Fredrik Berghel, Koncernchef Inission:
– Vi har ett mycket positivt integrationsprojekt som för närvarande pågår i Stockholm där Inission Triab och Inission SKEAB ska slås ihop. Den nya Stockholmsenheten kommer dock inte bli vilken fabrik som helst utan nästa generations mönsterfabrik. Integrationen i Stockholm har mottagits positivt av marknaden och nu hoppas vi självklart på samma positiva utveckling i Göteborg och Malmö. Vi kommer omgående att starta en förstudie för en eventuell samlokalisering, samtidigt som man ska ha all respekt för att detta måste förankras hos kunder, MBL-förhandlas och planeras i detalj för att det ska bli så smidigt som möjligt för alla. Kunderna ska så långt det är möjligt involveras i processen så att man samtidigt genomför avsevärda förbättringar. En samlokalisering innebär stora möjligheter då väsentliga synergier uppstår. Branschen är under konsolidering och Inission vill vara en aktiv aktör i den processen. Utmaningen är att växa med god lönsamhet vilket vi redan bevisat att vi kan. Nu applicerar vi vår modell på Onrox för att säkerställa en bra verksamhet och en god lönsamhet. Onrox Group påbörjade hösten 2015 ett integrationsprojekt som manifesterades genom ett gemensamt varumärke, Onrox. Integrationsprojektet kommer nu att fortsätta med bäring på Inission.

Om affären
Köpeskillingen för förvärvet av Onrox Group uppgår till 40 MSEK vilket motsvarar synligt eget kapital i Onrox Group. Köpeskillingen har delvis finansierats genom en förvärvskredit hos bank samt delvis med egna medel. Hela köpeskillingen har betalats kontant på transaktionsdagen.

Onrox Group hade innan förvärvet stor del av sin rörelsefinansiering via koncerninterna lån. Utöver köpeskillingen så har Inission AB i samband med förvärvet omfinansierat den tidigare koncerninterna rörelsefinansieringen om 33,6 MSEK i Onrox Group genom utökade kreditfaciliteter mot bank samt med inlåning från Inission AB och dess huvudägare.

Förvärvet samt omfinansieringen av rörelseskulderna i Onrox Group medför en ökad nettoskuldsättning i Inission AB om 15 MSEK.

Den förvärvade verksamheten hade under 2015 en årsomsättning på 286 MSEK med ett resultat efter finansnetto om -8 MSEK. Balansräkningen i Inission koncernen påverkas så att en ny sammanslagen balansomslutning blir 308 MSEK med en soliditet om 29 %.

Onrox Group ägde även fastigheterna där verksamheten bedrivs i Borås respektive Malmö. Dessa fastigheter ha avyttrats simultant. Bägge fastigheterna förvärvades av Acrinova vars kärnverksamhet är fastighetsförvaltning.

Nuvarande ledning i Onrox Malmö och Onrox Borås kvarstår och säkerställer därmed kontinuitet.

– Det blir en riktig smällkaramell. Med vår helt nya mönsterfabrik i Stockholm och möjligheten att skapa var sin slagkraftig enhet i Göteborg och Öresundsregionen blir Inission en spelare att räkna med i alla storstadsregionerna. Det är positivt för alla parter, inte minst för kunderna, avslutar en glad Fredrik Berghel.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Berghel, Koncernchef Inission
fredrik.berghel@inission.com
+46 732 02 22 10

Peter Svensson, VD Midway Holding
peter.svensson@midwayholding.se
+46 705 95 21 95

Om Onrox
Onrox arbetar med tillverkning av produkter innehållande modern elektronik. Onrox har 25 års erfarenhet i branschen med bred kompetens och utrustning för uppdrag från prototyp och serietillverkning till testning och leverans. Företaget har 130 anställda. Mer information om Onrox Group finns att läsa på onrox.se

Om Inission
Inission är en totalleverantör för skräddarsydda tillverknings- och logistiktjänster inom avancerad industrielektronik. Koncernen består av moderbolaget Inission AB samt de helägda dotterbolagen Inission TRIAB AB och Inission SKEAB AB i Stockholm, Inission Göteborg AB, Inission Munkfors AB, Inission Pajala AB, Inission Montronic AB i Sösdala, samt det Estniska bolaget Inission Tallinn OÜ. Inission omsätter ca 340 MSEK, har ca 210 anställda och är noterat på Nasdaq First North. Certified Advisor är Avanza Bank.