Dokument
Styrelsens redogörelse_A4.pdf
Fullmaktsformular_A4.pdf

Revisorns yttrande_A4.pdf

Inission AB_Kallelse_A4.pdf

Aktieägarna kallas härmed till extra bolagsstämma i INISSION AB (publ), 556747-1890, torsdagen den 15 december 2016 klockan 17.00 Lantvärnsgatan 4, Karlstad. Registreringen vid den extra stämman kommer att påbörjas klockan 16.15.

Rätt att deltaga vid stämman
Aktieägare som önskar delta vid extra bolagsstämman skall

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 9 december 2016,
 • dels anmäla sig till bolaget senast fredagen den 9 december 2016. Anmälan kan göras till Elisabeth Wikman via e-post elisabeth.wikman@inission.com eller per telefon 0563 – 540 540, eller per post till INISSION AB, Stålvägen 4, 684 92 Munkfors.

Vid anmälan skall uppges namn eller företag, person- eller organisationsnummer, antalet aktier samt adress och telefonnummer. Aktieägare som önskar medföra högst två biträden anmäler dessa på samma vis.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier bör i god tid före den 9 december 2016, genom förvaltarens försorg, tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman.

Antalet A-aktier i bolaget uppgår per denna dag till 200 001 stycken. Antalet B-aktier till 999 999 stycken. Antalet röster i bolaget uppgår per denna dag till 3 000 009 stycken.

Ombud
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Registreringsbeviset får inte vara äldre än sex månader. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör före stämman insändas per brev till bolaget. Fullmaktsformulär finns tillgängligt att ladda ner på bolagets webbplats, www.inission.com

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande och protokollförare vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller flera justeringsmän
 5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Godkänna förslag till dagordning
 7. Framläggande av handlingar angående efterutdelning
 8. Övriga frågor
 9. Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG

Förslag till utdelning
Styrelsen föreslår att det för räkenskapsåret 2015 lämnas en efterutdelning av aktier i Incap Oyj (publ) till aktieägarna i Inission AB (publ), s.k. sakutdelning. Vid kompensation p g a ojämn aktietilldelning kommer viss kontant kompensation att utgå beräknad till 30.000 SEK. Om stämman beslutar enligt förslaget, beräknas utdelning utsändas av Euroclear Sweden AB senast den 31 december 2016.

Inission AB (publ) äger för närvarande 1.689.876 aktier i Incap Oyj (publ) vilket motsvarar cirka 38,7% av aktiekapitalet och rösterna i Incap Oyj (publ). Aktierna förvärvades ursprungligen av Inission AB (publ) i samband med refinansieringen av Incap Oyj (publ) år 2013. Inission AB (publ) ökade därefter succesivt sitt ägande till 40,8%. I samband med förvärvet av Onrox Group AB i juni 2016 påbörjades en försäljning av Incap Oyj (publ) aktier för att bidra till finansiering av förvärvet av Onrox Group AB.

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar om sakutdelning innebärande att samtliga Inission AB (publ) aktier i Incap Oyj (publ) delas ut till aktieägarna i Inission AB (publ). Varje aktie i Inission AB (publ) ska berättiga aktieägaren till cirka 1,4082 aktier i Incap Oyj (publ). Orsaken är att tillvarata aktieägarnas bästa genom att lyfta fram och dela ut dolda värden i Inission AB (publ). Den föreslagna vinstutdelningen uppgår, baserat på bokfört värde avseende 1.689.876 aktier per 30 september 2016, till  37.485.973 SEK med tillägg för kontantutdelning 30.000 SEK till totalt 37.515.973 SEK. Av disponibelt belopp kvarstår efter senaste beslut om värdeöverföring  46.672.549 SEK. Efter styrelsens förslag om utdelning kvarstår 9.156.576 SEK att överföras i ny räkning.

För det fall att en aktieägare erhåller andelar av en aktie i Incap Oyj (publ), kommer sådana andelar att sammanläggas till hela aktier varefter dessa kommer att säljas courtagefritt på NASDAQ OMX Helsinki. Likviden kommer att utbetalas av Mangold Fondkommission AB.

För aktieägare som äger färre än 10% aktier i Inission AB (publ) är sakutdelningen likställd med en kontantutdelning och är därmed behäftad med en skatteeffekt. Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att fatta beslut om avstämningsdag för rätt till sakutdelning i form av aktier i Incap Oyj (publ).

Handlingar till stämman
Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, styrelsens fullständiga förslag till beslut samt övriga handlingar som erfordras enligt aktiebolagslagen kommer senast den 25 november 2016 att finnas tillgängliga på bolagets webbplats, www.inission.com.

För mer information kontakta:
Fredrik Berghel
CEO
fredrik.berghel@inission.com
+46 732 02 22 10

Denna information är sådan information som Inission AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 november 2016 kl. 08:30 CET.

Om Inission AB
Inission är en totalleverantör för skräddarsydda tillverknings- och logistiktjänster inom avancerad industrielektronik. Koncernen består av moderbolaget Inission AB samt de helägda dotterbolagen Inssion TRIAB AB och Inission Skeab AB i Stockholm, Inission Göteborg AB, Onrox Borås AB, Inission Munkfors AB, Inission Pajala AB, Inission Malmö AB, Inission Montronic AB i Sösdala, det estniska bolaget Inission Tallinn OÜ och säljbolaget Inission København ApS. Inission AB omsätter ca 610 MSEK, har ca 340 anställda och är noterat på Nasdaq First North med Avanza som certified advisor.
www.inission.com