Aktieägarna har den 28 mars kallats till årsstämma i Inission AB (publ).

Tid för Årsstämman: Tisdagen den 25 april 2017, kl. 17:00.
Plats: Lantvärnsgatan 4, Karlstad.

Registreringen påbörjas kl. 16:15. Aktieägare som önskar delta skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 19 april 2017, dels anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 19 april 2017. Anmälan görs till elisabeth.wikman@inission.com.

Dokument
Kallelse & information till aktieägare 2017.pdf
Fullmaktsformulär.pdf
Inissions Bolagsordning.pdf

Inission AB (publ) Årsredovisning och Revisionsberättelse 2016.pdf