Fr. v. Hans Linnarson & Fredrik Berghel
Från och med den 25 april 2017 fram tills nästa årsstämma ingår Hans Linnarson och Fredrik Berghel i Inissions styrelse. Hans Linnarson, nuvarande styrelseordförande i Nibe AB och tidigare VD och Koncernchef för Husqvarna AB, tar plats som ledamot. Fredrik Berghel, Koncernchef för Inission AB, tar plats som styrelsens ordförande.

Kommunikén och efterföljande Konstituerande styrelsemöte.pdf

Aktieägarna kallades den 28 mars till årsstämma i Inission AB (publ) tisdagen den 25 april 2017, kl. 17:00. Till ordförande vid stämman valdes Lars Atterfors. Vid stämman var 885 431 aktier (73,7 %) av totalt 1 200 000 aktier representerade motsvarande 77,5 % av rösterna. Årsredovisning för både koncernen och moderbolaget räkenskapsåret 1 januari 2016 till 31 december 2016 föredrogs jämte revisionsberättelsen.

Beslut på Stämman
•    Stämman beslutade att fastställa resultat- och balans-
räkning för koncernen och moderbolaget.

•    Enligt styrelsens förslag beslutade Stämman att till
förfogande stående vinstmedel, 33 884 824 SEK, skulle
överföras i ny räkning. Ingen utdelning.

•    Styrelsens ledamöter samt verkställande direktören
beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

•    Stämman beslutade att styrelsearvode skall utgå så
att ordföranden erhåller 100 000 kronor medan övriga
styrelseledamöter 60 000 kronor intill nästa årsstämma.

•    Vid därefter företagna val utsågs för tiden fram till
nästa årsstämma följande funktionärer; omval av Karin
Skoglund, Lars Atterfors, Mattias Hultheimer och Olle
Hulteberg medan Fredrik Berghel och Hans Linnarsson
valdes som nya styrelseledamöter. Fredrik Berghel
valdes till styrelsens ordförande.

•    Till ordinarie revisionsbolag till dess att nästkommande
årsstämma, valdes revisionsbolaget PWC.

•    Enligt styrelsens förslag beslutade Stämman att varje
befintlig aktie delas upp på fyra nya aktier av samma
aktieslag som före uppdelningen, en så kallad split.
Genom beslutet så sänks kvotvärdet på bolagets aktier
till att bli en fjärdedel av kvotvärdet före aktiespliten.
Antalet aktier ökar från 1 200 000 till 4 800 000, varav
800 004 är aktier av serie A och 3 999 996 är aktier av
serie B. Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att
fastställa avstämningsdag. Stämman beslutade att anta
en ny bolagsordning med justerade gränser för antal aktier.
Noteras att beslutet var enhälligt.

•    Stämman beslutade enhälligt att styrelsen bemyndigas
att längst intill årsstämman för räkenskapsåret 2016,
vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt
för aktieägarna, besluta om nyemission av högst
240 000 nya B aktier (efter genomförd split 960 000
aktier) genom apportemission eller nyemission.

För mer information kontakta:
Fredrik Berghel, Koncernchef
+46 732 02 22 10
fredrik.berghel@inission.com

Denna information är sådan information som Inission AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 april 2017 kl. 08:30 CET.

Om Inission AB
Inission är en totalleverantör för skräddarsydda tillverknings- och logistiktjänster inom avancerad industrielektronik. Koncernen består av moderbolaget Inission AB samt de helägda dotterbolagen Inssion Triab AB och Inission SKEAB AB i Stockholm, Inission Borås AB, Inission Munkfors AB, Inission Pajala AB, Inission Malmö AB, Inission Montronic AB i Sösdala, det estniska bolaget Inission Tallinn OÜ och säljbolaget Inission København ApS. Inission AB har ca 340 anställda och är noterat på Nasdaq First North med Avanza som certified advisor.

Inission AB: org.nr 556747-1890
Stålvägen 4, 684 92 Munkfors
www.inission.com