Aktieägarna kallades den 3 april 2018 till årsstämma i Inission AB (publ) tisdagen den 8 maj 2018, kl. 17:00.Till ordförande vid stämman valdes Lars Atterfors. Vid stämman var 3 581 978 aktier (75 %) av totalt 4 800 000 aktier representerade motsvarande 77,8 % av rösterna. Årsredovisning för både koncernen och moderbolaget räkenskapsåret 1 januari 2017 till 31 december 2017 föredrogs jämte revisionsberättelsen.

Beslut på Stämman
  • Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för koncernen och moderbolaget.
  • Enligt styrelsens förslag beslutade Stämman att till förfogande stående vinstmedel, 50 663 433 SEK, skulle överföras i ny räkning. Ingen utdelning.
  • Styrelsens ledamöter samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
  • Stämman beslutade att styrelsearvode skall utgå så att ordföranden erhåller 100 000 kronor medan övriga styrelseledamöter 60 000 kronor intill nästa årsstämma.
  • För tiden fram till nästa årsstämma valdes följande funktionärer; omval av Karin Skoglund, Lars Atterfors, Mattias Hultheimer och Olle Hulteberg, Fredrik Berghel och Hans Linnarsson
  • Till ordinarie revisionsbolag till dess att nästkommande årsstämma, valdes revisionsbolaget PWC med Martin Johansson som huvudansvarig revisor.
  • Stämman beslutade enhälligt att styrelsen bemyndigas att längst intill årsstämman för räkenskapsåret 2018, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av högst 960 000 nya B aktier genom apportemission eller nyemission.
  • Stämman beslöt att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för anställda i de bolag som ingår i den koncern i vilken Bolaget utgör moderbolag (”Koncernen”) genom (A) beslut om emission av teckningsoptioner av serie 2018/2021 till Bolagets helägda dotterbolag Inission Munkfors AB (”Dotterbolaget”) och (B) beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2018/2021 från Dotterbolaget till anställda i Koncernen, enligt styrelsens förlag.

Lantvärnsgatan 4, Karlstad.
8 maj 2018, kl. 18:00

För mer information kontakta
Fredrik Berghel, Koncernchef
+46 732 02 22 10
fredrik.berghel@inission.com

Om Inission AB
Inission är en totalleverantör av skräddarsydda tillverknings- och logistiktjänster inom avancerad industrielektronik. Koncernen består av moderbolaget Inission AB samt de helägda dotterbolagen Inission Stockholm AB, Inission Borås AB, Inission Munkfors AB, Inission Pajala AB, Inission Malmö AB, det estniska bolaget Inission Tallinn OÜ och det danska säljbolaget Inission København ApS. Inission AB har 331 anställda och är noterat på Nasdaq First North med Stockholm Certified Advisers AB som certified advisor. Bolagets rapporter arkiveras under www.inission.com/investor-relations.

Inission AB: org.nr 556747-1890
Lantvärnsgatan 4,
652 21 Karlstad
www.inission.com