Inissions styrelse och ledning har tagit beslutet att inleda förhandling om att flytta Inission Pajalas verksamhet till Inission Munkfors. Inission Pajala har trots flertalet insatser haft en negativ tillväxt under flera års tid. Samtidigt har bolaget tappat stor del av försäljningen till sin största kund. Försäljningen 2018 uppgick till 47 Mkr vilket utgör mindre än 5% av Inissions omsättning.

– Inission Pajala har trots kostnadsreduktioner haft en vikande lönsamhetsutveckling under en längre tid. Dessutom pågår en prispress på marknaden som försvårar situationen. Att ytterliggare försöka minska Inission Pajalas kostnader och samtidigt uppnå de storskaliga kostnadsfördelar som krävs för att möta marknadens krav på prissänkningar ses av både styrelse och ledning som en svår uppgift. Genom att flytta verksamheten till Munkfors får vi ett högre resursutnyttjande i Munkforsfabriken och säkerställer en god lönsamhet. Samtidigt säkerställer vi också konkurrenskraftiga priser till våra kunder, säger Björn Lifvergren VD Inission AB.

Inission har erfarenhet av ett flertal samlokaliseringar, därför förväntas projektet ske effektivt och framgångsrikt. Samtidigt har Inission all respekt för att detta måste förankras hos kunder, MBL-förhandlas och planeras i detalj för att det ska bli så smidigt som möjligt för alla. Kunderna ska så långt det är möjligt involveras i processen. Inission har som plan att genomföra samlokaliseringen med start i mars-april. Projektet väntas vara avslutat under kvartal 2. Personalen i Pajala kommer att erbjudas anställning i Munkforsfabriken.

Om Inission Munkfors
– Inission Munkfors är en komplett fabrik med stor kapacitet för såväl kretskort, box-build som kabinett. Vi har har lång erfarenhet och resurser för att vidareutveckla både den egna effektiviteten och de uppdrag som våra kunder gett oss förtroendet att förvalta. Genom att samlokalisera våra verksamheter stärker vi vår framtida konkurrenskraft på en tuff marknad som kräver låga priser, hög flexibilitet och inte minst utvecklingsförmåga, säger Håkan Rååd VD Inission Munkfors AB & Inission Pajala AB

För mer information kontakta:
Björn Lifvergren, verkställande direktör Inission AB
+46 703 22 63 23
bjorn.lifvergren@inission.com

Denna information är sådan information som Inission AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2018-02-18 kl. 15.15 CET.

Om Inission
Inission är en lönsam totalleverantör som erbjuder krävande industrikunder i Norden tillverknings- och logistiktjänster för kompletta elektroniska produkter. Vi tar gärna ansvar för utveckling och produktförvaltning under hela produktens livscykel. Genom att hjälpa våra kunder att tidigt designa produkterna på ett smart sätt och krydda produktionen med hög flexibilitet, kundanpassning och korta ledtider blir vårt erbjudande mycket konkurrenskraftigt. Inission har produktionsenheter i Stockholm, Borås, Munkfors, Pajala, Malmö, Trondheim och Tallinn. Inission äger också ett säljbolag i Köpenhamn. Inission AB omsätter totalt 900 MSEK och är är noterat på Nasdaq First North med Stockholm Certified Advisers AB som certified advisor (info@certifiedadviser.se , +46 707 94 90 73). Inissions rapporter arkiveras under:
https://www.inission.com/sv/investerare/

Inission AB:
Org.no 556747-1890
Lantvärnsgatan 4,
652 21 Karlstad