Inission AB (publ) höll sin Årsstämma onsdagen den 8 maj 2019, kl. 18:30. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag i samtliga föreslagna ärenden.

Till ordförande vid stämman valdes Lars Atterfors. Vid stämman var 75% av aktierna närvarande motsvarande 78% av rösterna. Årsredovisning för både koncernen och moderbolaget avseende räkenskapsåret 1 januari 2018 till 31 december 2018 föredrogs jämte revisionsberättelsen.


Beslut på Stämman
Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningför koncernen och moderbolaget.

I enlighet med styrelsens förslag beslutade man att till förfogande stående vinstmedel, 59 731 333 SEK, skulle disponeras så att:

-Till aktieägarna utdelas 1,5 SEK per aktie                    7 343 497,50 SEK

-I ny räkning överförs                                                       52 387 835,50 SEK

Avstämningsdag för utdelning fastställdes till den 10:e maj 2019. Utdelningen bedöms utbetalas omkring den 15 maj 2019.

• Styrelsens ledamöter samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

• Stämman beslutade att styrelsearvode skall utgå så att ordföranden erhåller 100 000 SEK, Hans Linnarsson erhåller 80 000 SEK medan övriga styrelseledamöter 60 000 SEK.

• För tiden fram till nästa årsstämma valdes följande funktionärer; omval av Karin Skoglund, Lars Atterfors, Mattias Hultheimer, Olle Hulteberg, Fredrik Berghel och Hans Linnarsson.

• Till ordinarie revisionsbolag till dess att nästkommande årsstämma, valdes revisionsbolaget PWC med Martin Johansson som huvudansvarig revisor.

Hotell Scandic Winn, Norra Strandgatan, Karlstad.
8 maj 2019, kl. 19:45

För mer information kontakta:
Fredrik Berghel, Koncernchef
+46 732 02 22 10
fredrik.berghel@inission.com

Denna information är sådan information som Inission AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 maj 2019 kl. 19:45 CET.

 

Om Inission
Inission är en lönsam totalleverantör som erbjuder krävande industrikunder i Norden tillverknings- och logistiktjänster för kompletta elektroniska produkter. Vi tar gärna ansvar för utveckling och produktförvaltning under hela produktens livscykel. Genom att hjälpa våra kunder att tidigt designa produkterna på ett smart sätt och krydda produktionen med hög flexibilitet, kundanpassning och korta ledtider blir vårt erbjudande mycket konkurrenskraftigt. Inission har produktionsenheter i Stockholm, Borås, Munkfors, Pajala, Malmö, Trondheim och Tallinn. Inission äger också ett säljbolag i Köpenhamn. Inission är noterade på Nasdaq First North med Stockholm Certified Advisers AB (info@certifiedadviser.se, +46 707 94 90 73) som certified advisor. Bolagets rapporter arkiveras under:
www.inission.com/investor-relations

Inission AB: org.nr 556747-1890
Lantvärnsgatan 4,
652 21 Karlstad
www.inission.com