Vi övervakar ständigt utvecklingen av situationen gällande Corona Virus, dels för att fortsätta kunna leverera produkter till våra kunder och dels för att ta vårt samhällsansvar och förhindra ytterligare smittspridning. Vi ger dessa rekommendationer väl vetandes att det stora ansvaret ligger på oss som individer och uppmanar därför alla att samarbeta och ta hänsyn till varandra och den situation vi befinner oss i.

Vår verksamhet
– Vi följer de råd och riktlinjer som ges av Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se). Företagsledningen för respektive fabrik bevakar dagligen dessa riktlinjer.
– All personal som har varit i de gällande riskområdena enligt Folkhälsomyndigheten sätts med automatik i karantän i 14 dagar.
– Under rådande förhållande har vi för avsikt att minimera alla interna/externa aktiviteter där vi träffas till ett minimum.
– Tjänsteresor till riskområde kommer inte att genomföras.
– Vi följer även Folkhälsomyndighetes rekommendationer för att förebygga smittspridning.
– Om vi mot all förmodan skulle drabbas av ett bekräftat fall av Corona virus kommer ni som kund att informeras om detta.

Information till våra besökare
– Vi tar inte mot besökande som har varit i någon av de gällande riskområdena, förrän tidigast 14 dagar efter deras hemkomst från dessa områden. Dessutom ska vi generellt minimera antalet besökare till vår arbetsplats. Endast affärskritiska besök kan få tas emot. Besök ska undvikas i möjligaste mån.
– Vänligen se till att vår personal blir informerad innan besök.
– Vi följer även de av våra kunder uppsatta restriktioner för möten.

Materialförsörjning
Vi har sett ett antal senareläggningar av leverantörer pga. av kapacitetsbrist och materialbrist. Det positiva är att de kinesiska fabrikerna har börjat återgå till högre kapacitet. Det kommer självklart ta tid för många leverantörer att komma i fas med sina orderstockar. Det vi nu ser som den trånga sektorn framöver är transportkapaciteten som får svårt att hänga med i den ökande produktionen. Just nu är spridningen av Coronaviruset och dess konsekvenser svåra att överblicka då det är många länder som uppvisar en snabb ökning. Vi följer nogsamt utvecklingen.

Våra leverantörer och Inission är i samarbete med att identifiera risker och förebygga dessa. Tillsammans med våra leverantörer hoppas vi minska konsekvenserna genom att tidigt och strukturerat arbeta med frågan.

Vad du som kund kan bidra med
Vi vill ta tillfället i akt och som en rekommendation uppmana er att:
a) Lägga mer fasta order med längre horisont
b) Förse oss med prognoser och materialbemyndigande över en längre horisont för att vi tidigt ska kunna identifiera problem i materialförsörjningen och därmed vidta åtgärder

Trots dessa förebyggande åtgärder finns risk att vi inte lyckas parera alla materialbrister som uppkommer. Vi måste tillsammans samarbeta och ta snabba beslut för att minimera konsekvenserna av uppkomna materialbrister.

Björn Lifvergren, VD Inission AB