Inission AB (publ) höll sin Årsstämma onsdagen den 7 maj 2020, kl. 18:30. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag i samtliga föreslagna ärenden.

Till ordförande vid stämman valdes Lars Atterfors. Vid stämman var 83% av aktierna närvarande motsvarande 93% av rösterna. Årsredovisning för både koncernen och moderbolaget avseende räkenskapsåret 1 januari 2019 till 31 december 2019 föredrogs jämte revisionsberättelsen.


Beslut på Stämman

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningför koncernen och moderbolaget.

I enlighet med styrelsens förslag beslutade man att till förfogande stående vinstmedel, 51 432 364 kr, skulle disponeras så att:

I ny räkning överförs                                                         51 432 364,00 kr

Inissions finansiella ställning är fortsatt god och styrelsen betonar sin ambition att kalla aktieägarna till en extra bolagsstämma senare i år för att besluta om utdelning, om marknaden vid den tidpunkten motiverar detta.

• Styrelsens ledamöter samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

• Stämman beslutade att styrelsearvode skall utgå så att ordföranden erhåller 150 000 kronor, Hans Linnarsson erhåller 100 000 kronor medan övriga styrelseledamöter 80 000 kronor.

För tiden fram till nästa årsstämma valdes följande funktionärer; omval av Karin Skoglund, Lars Atterfors, Mattias Hultheimer, Olle Hulteberg, Fredrik Berghel och Hans Linnarsson. Fredrik Berghel valdes till styrelsens ordförande och Olle Hulteberg som styrelsens vice ordförande.

Fredrik Berghel och Olle Hulteberg är huvudägare i Inission och är för närvarande aktiva i bolaget med strategisk företagsutveckling och erhåller för detta lön och avböjer därmed sitt styrelsearvode.

Till ordinarie revisionsbolag till dess att nästkommande årsstämma, valdes revisionsbolaget PWC med Martin Johansson som huvudansvarig revisor.

Stämman beslutade om kvittningsemission om högst 147 000 B-aktier till säljaren av HY-Tech Comp Oy som förvärvades av Inission AB per 26 februari 2020. Detta görs genom nyemission av aktiekapitalet med högst 18 387,25 kronor i Inission AB genom att ge ut högst 147 000 aktier av serie B med ett kvotvärde om 0,1250833 kr. Antalet aktier i Inission AB uppgår efter emissionen till 5 042 665 st och emissionen innebär en ökning av antal aktier om c:a 3 %. Betalning för de tecknade aktierna skall ske genom kvittning av reversfordran om 17 500 000 kronor.

Teckningskursen fastställdes till 119,05 kr per tecknad aktie. Av teckningskursen skall 0,1250833 kr per aktie tillföras aktiekapitalet och 118,92492 kr per aktie fritt eget kapital såsom överkursfond. Teckning ska ske senast den 14 maj 2020, varvid kvittning sker.

Stämman beslutade om att bemyndiga styrelsen, att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital och antalet aktier får med stöd av detta bemyndigade högst ökas med 960 000 B-aktier.

Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt kan ske för att bolaget ska kunna emittera aktier för att anskaffa kapital för fortsatta förvärv. Emissionskursen ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt vid betalning genom apport vara så nära aktiens marknadsvärde som möjligt. Styrelsen, eller den styrelsen därtill utser, ska äga rätt att vidta de formella justeringarna av beslutet om bemyndigande som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen härav.

Hotell Scandic Winn, Norra Strandgatan, Karlstad.
8 maj 2018, kl. 20:50

För mer information kontakta:
Fredrik Berghel, Koncernchef
+46 732 02 22 10
fredrik.berghel@inission.com

Denna information är sådan information som Inission AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 maj 2020 kl. 20:50 CET.

Om Inission
Inission är en lönsam totalleverantör som erbjuder krävande industrikunder i Norden tillverknings- och logistiktjänster för kompletta elektroniska produkter. Vi utvecklar, konstruerar, testar och industrialiserar kundernas produkter. Vi lagerhåller, reparerar och uppgraderar dem under hela deras livstid. Genom att kombinera detta med en produktion baserad på hög flexibilitet, kundanpassning och korta ledtider blir vårt erbjudande mycket konkurrenskraftigt. Inission har produktionsenheter i Stockholm, Västerås, Borås, Munkfors, Malmö, Trondheim (Norge), Lohja (Finland), Lagedi och Tallinn (Estland). Inission äger också ett säljbolag i Köpenhamn. Inission är noterade på Nasdaq First North med Stockholm Certified Advisers AB (info@certifiedadviser.se , +46 707 94 90 73) som certified advisor. Bolagets rapporter arkiveras under:
www.inission.com/investor-relations

Inission AB: org.nr 556747-1890
Lantvärnsgatan 4,
652 21 Karlstad
www.inission.com