Projektgruppen bestående av fr. v. Thomas Åström, Sara Larsson, Ola Lindén, Maria Miller, Johan Persson, Bror Axelsson och Henrik Jansson. Saknas på bilden gör Andreas Jansson och Linn Strandberg.

I linje med Inissions strävan efter de nöjdaste kunderna pågår ett ständigt förbättringsarbete på alla våra fabriker. I ett projekt hos Inission Munkfors har en projektgrupp på kort tid och med en fokuserad arbetsinsats visat att flödesorienterad produktion är här för att stanna.

Inission har sedan flera år ett etablerat arbetssätt för att fokusera på kundvärde och skapa effektiva processer för att leverera detta värde. Arbetssättet kallas Inspirit och är baserat på lean och Inissions värderingar. I ett projekt på vår fabrik i Munkfors har en grupp använt dess principer för att förbättra kvalitet, ledtid och arbetsmiljö.

– I svensk industri finns en tradition att organisera arbetet i olika processteg, där hela arbetet görs i stora partistorlekar innan det skickas vidare till nästa processteg. Det leder till långa väntetider, sämre kvalitet och mycket slöseri. Vi vill förändra detta och arbetar aktivt med att organisera arbetet i kontinuerliga flöden med små partistorlekar, helst i enstycksflöde, säger Thomas Åström som är Inissions Chief Lean Officer och projektledare i det aktuella fallet.

Varje enstycksflöde är unikt och skräddarsys utifrån de förutsättningar som finns baserat på produkten som ska tillverkas. Projektet i Munkfors inleddes med att projektgruppen gemensamt gjorde en värdeflödeskartläggning och nulägesanalys för att hitta potential för förbättringar. Utifrån detta identifierades en mängd förbättringsmöjligheter inom inköp, produktionsplanering, arbetsmiljö och montering. Därefter sattes offensiva målsättningar, att bland annat halvera ledtiden och förbättra både kvalitet och produktivitet.

– Till en början fanns en farhåga inom produktionsteamet att det nya arbetssättet skulle kännas stressigt och leda till försämrad arbetsmiljö. När vi berättade om projektmålen kom kommentarer som ”detta är fantasitider”. Med facit i hand instämmer nog alla i att arbetsmiljön istället förbättrats. Det är roligare att jobba och det har infunnit sig en slags lagkänsla eftersom vi numer är beroende av varandra. Det är också lättare att planera jobb då ledtiden varierar mindre. Målen vi satte upp har vi dessutom nått med marginal, säger Henrik Jansson, Team leader Inission Munkfors.

När enstycksflödet var i sin vagga fanns det många förbättringsförslag. Ola Lindén, Produktionstekniker Inission Munkfors, berättar mer:

– En huvuduppgift var att skapa ett balanserat och taktat enstycksflöde. Tanken var att det skulle ta lika lång tid på varje station så att flödet inte stoppades upp. Tidigare var det ett problem med variation i monteringstiderna, vilket försvårade för flödesmontering. Genom automatisering av vissa arbetsmoment och ett överenskommet standardiserat arbetssätt minskade variationen kraftigt. Vi kunde då omfördela och koppla ihop arbetsmomenten till en sammanhängande sekvens av arbetsmoment för slutmonteringen till det att produkten låg packad och klar för leverans. Det märks att det har varit ett stort engagemang runt projektet. Alla har bidragit och tillsammans har vi skapat lösningar som sparat oss mycket tid. Det har varit en inspirerande resa och nu ser jag fram emot att utveckla fler flöden.

I nuläget finns ett flertal olika produktionsflöden på Inission Munkfors, och det planeras för fler. Med tanke på fördelarna så är det ingen överraskning; trevligare arbetsmiljö, lättare att planera jobb, bättre kvalitet och betydligt kortare ledtid.

– Det känns jätteroligt! Det är ett kvitto på att vi tänkt rätt gällande flödesorienterad produktion och att principerna i Inspirit fungerar. Tack vare ett stort engagemang, påhittighet och tillämpning av våra principer har vi lyckats förbättra för både kund och medarbetare, säger Thomas Åström avslutningsvis.

Kort om Inspirits fem principer
Genom principerna går en röd tråd. Från vår förståelse för vad som skapar värde för kunden till att Standardisera bäst kända arbetssätt och skapa effektiva flöden som levererar detta värde, som vi hela tiden strävar efter att förbättra.
Princip 1. Kundvärde. Lär känna våra kunders behov och leverera maximalt värde utifrån behovet.
Princip 2. Standardiserat arbete. För att leverera maximalt värde jobbar vi standardiserat. Genom att systematiskt arbeta bort avvikelser och störningar skapar vi stabilitet och ett nytt, bättre, standardiserat sätt att arbeta.
Princip 3. Flöde. Med standarden som grund skapar vi effektiva flöden där vi producerar i samma takt som kundernas efterfrågan.
Princip 4. Kvalitet. Vi skapar kvalitet i varje led genom att skapa rätt förutsättningar för att lyckas. Vi ansvarar för vår leverans och uppmärksammar genast fel som kommer till oss. Så hindrar vi problem att växa sig stora.
Princip 5. Lärande organisation. Vi skapar förutsättningar till kontinuerligt lärande istället för bara utförande. Med coachande ledarskap och feedback utvecklar vi kontinuerligt alla medarbetare så de vill och kan bidra i förbättringsarbetet.

Relaterat:
Inspirit – Vårt verksamhetssystem
Utvecklingen och utbildningen i Inspirit fortsätter
Hur Inission Malmö kapade ledtiden med 50%

För mer information kontakta:
Thomas Åström, ChiefLean Officer Inission AB
thomas.astrom@inission.com
mobil +46 707 98 99 90

Om Inission
Inission är en lönsam totalleverantör som erbjuder krävande industrikunder i Norden kompletta elektroniska och mekaniska produkter av högsta kvalité. Våra tjänster täcker in hela produktlivscykeln, från utveckling och konstruktion till industrialisering, volymproduktion och eftermarknad. Genom att kombinera detta med logistiktjänster och en produktion baserad på hög flexibilitet, kundanpassning och korta ledtider blir vårt erbjudande mycket konkurrenskraftigt. Inission har produktionsenheter i Stockholm, Västerås, Borås, Munkfors, Malmö, Trondheim (Norge), Lohja (Finland), Lagedi och Tallinn (Estland). Inission är noterade på OMX Nasdaq First North.