StalkIT AS, en av Inissions kunder i den norska fabriken i Lökken Verk, har sedan en tid haft finansiella utmaningar. Inission har hela tiden strävat efter att hjälpa StalkIT bl a genom att konvertera obetalda leveranser till ett aktieägande i StalkIT. I samband med konvertering till aktier lades en tydlig plan för återbetalning upp. Säkerhet fanns i form av en avtalad konverteringsgaranti. Uppgörelsen innebar att Inission fick ett aktieägande på mer än 10% i StalkIT vilket innebar vissa särskilda lagliga rättigheter framförallt i förhållande till den konverteringsgaranti som tecknats med StalkIT. Dessa rättigheter har nu inte gett avsett skydd då StalkIT:s verksamhet nu sålts vidare i en inkråmsaffär. Som en följd av detta har Inission beslutat att skriva ner aktiernas bokförda värde med ca 4,3 MNOK, villkorat av att affären genomförs till fullo.

Inkråmsförsäljningen av StalkIT:s verksamhet är i dags dato ej helt genomförd då den förutsätter en Due Dilligence som ska genomföras av köparen.

De ursprungliga obetalda leveranserna byggdes upp under 2019 och konverterades till aktier under mars 2020. Inission har för närvarande innestående kundorder och kundunikt material till ett värde av ca 1,5 MNOK. Denna order och detta material är ett åtagande av StalkIT som nu blir föremål för förhandling med köparen. Förhandlingens utgång är idag osäker även om Inission har ambitionen att komma överens med köparen om utköp av material och hantering av innestående order. Om förhandlingen inte blir lyckosam kan det innebära att materialet blir inkurant och att ordern annulleras.

Inissions aktieägande i StalkIT uppgår idag till 11,4% och Inission undersöker för närvarande möjligheterna att återvinna delar av det nedskrivna värdet.

– Tyvärr en mycket tråkig utveckling där vi verkligen ansträngt oss för att hitta en framkomlig väg och gjort mycket för att stötta StalkIT i deras utmaningar, Säger Erik Dragset VD Simpro.

För mer information kontakta:
Fredrik Berghel, Styrelseordförande Inission AB
fredrik.berghel@inission.com
+46 732 02 22 10

Denna information är sådan information som Inission AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 mars 2021 kl. 09:00 CET.

Om Inission
Inission är en lönsam totalleverantör som erbjuder krävande industrikunder i Norden kompletta elektroniska och mekaniska produkter av högsta kvalité. Våra tjänster täcker in hela produktlivscykeln, från utveckling och konstruktion till industrialisering, volymproduktion och eftermarknad. Genom att kombinera detta med logistiktjänster och en produktion baserad på hög flexibilitet, kundanpassning och korta ledtider blir vårt erbjudande mycket konkurrenskraftigt. Inission har produktionsenheter i Stockholm, Västerås, Borås, Munkfors, Malmö, Løkken Verk (Norge), Lohja (Finland), Lagedi och Tallinn (Estland). Inission är noterade på Nasdaq First North Growth Market med Nordic Certified Adviser AB (info@certifiedadviser.se, +46 707 94 90 73) som certified adviser. Bolagets rapporter arkiveras under: www.inission.com/investor-relations.

Inission AB: org.nr 556747-1890, Lantvärnsgatan 4, 652 21 Karlstad