Inissions styrelse fr. o. m. den 6 maj 2021. Fr. v. Hans Linnarsson, Olle Hulteberg, Karin Skoglund, Margareta Alestig Johnson, Mattias Hultheimer och Fredrik Berghel.

Inission AB (publ) höll sin Årsstämma torsdagen den 6 maj 2021. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag i samtliga föreslagna ärenden.

Till ordförande vid stämman valdes Lars Atterfors. Vid stämman var 75% av aktierna närvarande motsvarande 89% av rösterna. Årsredovisning för både koncernen och moderbolaget avseende räkenskapsåret 1 januari 2020 till 31 december 2020 föredrogs jämte revisionsberättelsen.


Beslut på Stämman

– Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för koncernen och moderbolaget.I enlighet med styrelsens förslag beslutade man att till förfogande stående vinstmedel, 154 590 201,40 kr, skulle disponeras så att:

I ny räkning överförs 154 590 201,40 kr.

Inissions finansiella ställning är fortsatt god och styrelsen betonar sin ambition att kalla aktieägarna till en extra bolagsstämma senare i år för att besluta om utdelning, om marknaden vid den tidpunkten motiverar detta.

 

– Styrelsens ledamöter samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

 

– Stämman beslutade att styrelsearvode skall utgå så att ordföranden erhåller 200 000 kronor, Hans Linnarsson och Margareta Alestig Johnson erhåller 120 000 kronor medan övriga styrelseledamöter 100 000 kronor.

 

– För tiden fram till nästa årsstämma valdes följande funktionärer; omval av Karin Skoglund, Mattias Hultheimer, Olle Hulteberg, Fredrik Berghel och Hans Linnarsson. Nyval av ledamot Margareta Alestig Johnson. Fredrik Berghel valdes till styrelsens ordförande och Olle Hulteberg som styrelsens vice ordförande.

Fredrik Berghel och Olle Hulteberg är huvudägare i Inission och är för närvarande aktiva i bolaget med strategisk företagsutveckling och erhåller för detta lön och avböjer därmed sitt styrelsearvode

 

– Till ordinarie revisionsbolag till dess att nästkommande årsstämma, valdes revisionsbolaget PWC med Martin Johansson som huvudansvarig revisor.

 

– Stämman beslutade om uppdelning av aktier (s.k. aktiesplit) villkor 3:1 genom att varje aktie delas upp i tre aktier av samma aktieslag som tidigare. Stämman bemyndigade styrelsen att besluta om avstämningsdag för uppdelningen av aktierna.

Uppdelningen av aktier kommer att innebära att antalet aktier i bolaget ökar från 6 002 665 st till 18 007 995 st, varav 2 400 012 A-aktier och 15 607 983 B-aktier. Uppdelningen påverkar inte bolagets aktiekapital utan medför att aktiens kvotvärde ändras från 0,25 kronor till 0,0833 kronor.

Stämman bemyndigade styrelsen, eller den styrelsen utser, att vidta de eventuella justeringar i beslutet som är erforderliga för registrering av beslutet hos Bolagsverket eller vid Euroclear Sweden AB.

 

– Stämman beslutade att ändra §5 i Bolagsordningen till ” Antalet aktier ska vara lägst 12 000 000 och högst 48 000 000”.

 

– Stämman beslutade om att bemyndiga styrelsen, att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital och antalet aktier får med stöd av detta bemyndigande sammanlagt högst ökas med 1 200 000 B-aktier före genomförd aktiesplit eller högst 3 600 000 B-aktier efter genomförd split.

Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt kan ske för att bolaget ska kunna emittera aktier för att anskaffa kapital för fortsatta förvärv. Emissionskursen ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt vid betalning genom apport vara så nära aktiens marknadsvärde som möjligt. Styrelsen, eller den styrelsen därtill utser, ska äga rätt att vidta de formella justeringarna av beslutet om bemyndigande som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen härav.

Lantvärnsgatan 4, Karlstad.
6 maj 2021, kl. 17:00

För mer information kontakta:
Fredrik Berghel, Styrelseordförande Inission AB
+46 732 02 22 10
fredrik.berghel@inission.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 maj 2021 kl. 17:00 CET.

Om Inission
Inission är en lönsam totalleverantör som erbjuder krävande industrikunder i Norden kompletta elektroniska och mekaniska produkter av högsta kvalité. Våra tjänster täcker in hela produktlivscykeln, från utveckling och konstruktion till industrialisering, volymproduktion och eftermarknad. Genom att kombinera detta med logistiktjänster och en produktion baserad på hög flexibilitet, kundanpassning och korta ledtider blir vårt erbjudande mycket konkurrenskraftigt. Inission har produktionsenheter i Stockholm, Västerås, Borås, Munkfors, Malmö, Løkken Verk (Norge), Lohja (Finland), Lagedi och Tallinn (Estland). Inission är noterade på Nasdaq First North Growth Market med Nordic Certified Adviser AB (info@certifiedadviser.se, +46 707 94 90 73) som certified adviser. Bolagets rapporter arkiveras under: www.inission.com/investor-relations.

Inission AB: org.nr 556747-1890, Lantvärnsgatan 4, 652 21 Karlstad