Den 2 december 2021 meddelade Inission AB (publ) att Nasdaq Helsinki Oy-noterade Enedo Plc, i vilket Inission har ett innehav om cirka 49,6%, hade fått ett positivt kreditbeslut för ett lån på 5 MEUR från ett finansinstitut.

Ett av lånets säkerhetsvillkor var att Inission ställde en garanti för det totala ovan nämnda lånebeloppet (inklusive också räntor och kostnader). Skulle Inission bli skyldig att betala lånet baserat på garantin har Inission rätt att kräva nämnda belopp av Enedo. Skulle Enedo på begäran inte kunna betala nämnda belopp till Inission, har Inission rätt att konvertera nämnda belopp till aktierna i Enedo till 0,10 EUR per aktie.

Enligt 11 kap. 26 § lagen om värdepappersmarknaden har den finska Finansinspektionen beslutat att ge Inission ett permanent undantag från budplikten. Detta även om Inissions ägarandel och röstandel i Enedo skulle öka från nuvarande 49,6 % till upp till 72,1 % som ett resultat av att Inission använder ovanstående konverteringsrätt.

Ovanstående undantag är villkorat av att Inission, eller personer som agerar i samförstånd med Inission, inte förvärvar eller tecknar ytterligare aktier i Enedo eller på annat sätt ökar sin andel av rösterna i Enedo på annat sätt än genom att använda ovanstående konverteringsrätt.

Ovanstående undantag är också villkorat av att arrangemanget stöds på Enedos extra bolagsstämma som ska hållas den 23 december 2021 av aktieägare oberoende av Inission som representerar minst två tredjedelar av de avgivna rösterna. Inission har åtagit sig att en majoritet av Enedos styrelseledamöter ska vara oberoende av Inission så länge som ovanstående undantag är i kraft.

För mer information kontakta:
Fredrik Berghel, verkställande direktör Inission AB
fredrik.berghel@inission.com
+46 732 02 22 10

Denna information är sådan information som Inission AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 december 2021 kl. 15:00 CET.

Om Inission
Inission är en lönsam totalleverantör som erbjuder krävande industrikunder i Norden kompletta elektroniska och mekaniska produkter av högsta kvalité. Våra tjänster täcker in hela produktlivscykeln, från utveckling och konstruktion till industrialisering, volymproduktion och eftermarknad. Genom att kombinera detta med logistiktjänster och en produktion baserad på hög flexibilitet, kundanpassning och korta ledtider blir vårt erbjudande mycket konkurrenskraftigt. Inission har produktionsenheter i Stockholm, Västerås, Borås, Munkfors, Malmö, Løkken Verk (Norge), Lohja (Finland), Lagedi och Tallinn (Estland). Inission är noterade på Nasdaq First North Growth Market med Nordic Certified Adviser AB (info@certifiedadviser.se, +46 707 94 90 73) som certified adviser. Bolagets rapporter arkiveras under: www.inission.com/investor-relations.

Inission AB: org.nr 556747-1890, Lantvärnsgatan 4, 652 21 Karlstad