Inissions styrelse för tiden fram till nästa årsstämma. Fr. v. Olle Hulteberg, Margareta Alestig, Hans Linnarsson, Mia Bökmark, Fredrik Berghel och Karin Skoglund.

Inission AB (publ) höll sin Årsstämma torsdagen den 5 maj 2022. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag i samtliga föreslagna ärenden.

Till ordförande vid stämman valdes Margareta Alestig. Vid stämman var 76,8% av aktierna närvarande motsvarande 89,4% av rösterna. Årsredovisning för både koncernen och moderbolaget avseende räkenskapsåret 1 januari 2021 till 31 december 2021 föredrogs jämte revisionsberättelsen.

Beslut på Stämman

– Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för koncernen och moderbolaget.

– Stämman beslutade om utdelning ska ske om 0,30 SEK per aktie för 2021. Den av styrelsen föreslagna utdelningen motsvarar 30 procent av koncernens vinst efter skatt 2020 och 2021, i enlighet med Inissions utdelningspolicy. Disposition beträffande bolagets resultat.

– I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman att till förfogande stående vinstmedel, 155 873 039,47 SEK, skulle disponeras så att:

Till aktieägarna utdelas 5 431 720,50 SEK
I ny räkning överförs 150 441 318,97 SEK
Summa: 155 873 039,47 SEK

– Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

– Stämman beslutade att styrelsearvode skall utgå så att ordföranden erhåller 220 000 SEK, övriga ledamöter 120 000 SEK förutom Hans Linnarsson och Margareta Alestig Johnson som skall erhålla 140 000 SEK till dess att nästkommande årsstämma hålls. Stämman beslutade också att revisorsarvode utgår enligt godkänd räkning.

– För tiden fram till nästa årsstämma valdes följande funktionärer; omval av Karin Skoglund, Fredrik Berghel, Hans Linnarson, Margareta Alestig och Olle Hulteberg som styrelseledamöter. Nyval av ledamot Mia Bökmark. Till styrelsens ordförande valdes Olle Hulteberg.

Fredrik Berghel och Olle Hulteberg är huvudägare i Inission och är för närvarande aktiva i bolaget med strategisk företagsutveckling och erhåller för detta lön och avböjer därmed sitt styrelsearvode.

– Till ordinarie revisionsbolag till dess att nästkommande årsstämma, valdes revisionsbolaget PWC med Martin Johansson som huvudansvarig revisor.

– Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen, att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital och antalet aktier får med stöd av detta bemyndigade högst ökas med 3 600 000 B-aktier.

Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt kan ske för att bolaget ska kunna emittera aktier för att anskaffa kapital för fortsatta förvärv. Emissionskursen ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt vid betalning genom apport vara så nära aktiens marknadsvärde som möjligt. Styrelsen, eller den styrelsen därtill utser, ska äga rätt att vidta de formella justeringarna av beslutet om bemyndigande som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen härav.

– Stämman röstade ja till beslut om emission av teckningsoptioner, godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till anställda (serie 2022/2025:1)

Styrelsen för Inission AB (publ), org. nr 556747-1890, (”Bolaget”), föreslog att årsstämman den 5 maj 2022 beslutade att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för anställda i de bolag som ingår i den koncern i vilken Bolaget utgör moderbolag (”Koncernen”) genom (A) beslut om emission av teckningsoptioner av serie 2022/2025:1 till Bolagets helägda dotterbolag Inission Munkfors AB (”Dotterbolaget”) och (B) beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2022/2025:1 från Dotterbolaget till anställda i Koncernen, enligt bilaga.

– Stämman röstade ja till beslut om emission av teckningsoptioner, godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till styrelsen i Inission AB (serie 2022/2025:2)

Styrelsen för Inission AB (publ), org. nr 556747-1890, (”Bolaget”), föreslog att årsstämman den 5 maj 2022 beslutade att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för styrelsen i Inission AB som ingår i den koncern i vilken Bolaget utgör moderbolag (”Koncernen”) genom (A) beslut om emission av teckningsoptioner av serie 2022/2025:2 till Bolagets helägda dotterbolag Inission Munkfors AB (”Dotterbolaget”) och (B) beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2022/2025:2 från Dotterbolaget till anställda i Koncernen, enligt bilaga.

Sandgrundsudden, Karlstad.
5 maj 2022


För mer information kontakta:
Fredrik Berghel, verkställande direktör Inission AB
fredrik.berghel@inission.com
+46 732 02 22 10

Om Inission
Inission är en lönsam totalleverantör som erbjuder krävande industrikunder i Norden kompletta elektroniska och mekaniska produkter av högsta kvalité. Våra tjänster täcker in hela produktlivscykeln, från utveckling och konstruktion till industrialisering, volymproduktion och eftermarknad. Genom att kombinera detta med logistiktjänster och en produktion baserad på hög flexibilitet, kundanpassning och korta ledtider blir vårt erbjudande mycket konkurrenskraftigt. Inission har produktionsenheter i Stockholm, Västerås, Borås, Munkfors, Malmö, Løkken Verk (Norge), Lohja (Finland), Lagedi och Tallinn (Estland). Inission är noterade på Nasdaq First North Growth Market med Nordic Certified Adviser AB (info@certifiedadviser.se, +46 707 94 90 73) som certified adviser. Bolagets rapporter arkiveras under: www.inission.com/investor-relations.

Inission AB: org.nr 556747-1890, Lantvärnsgatan 4, 652 21 Karlstad

Informationen lämnades för offentliggörande den 6 maj 2022 kl. 08:00 CET.