Får inte publiceras eller distribueras, helt eller delvis, direkt eller indirekt, i eller in i USA, Kanada, Japan, Australien, Sydafrika eller Hongkong, eller i någon annan jurisdiktion där det är förbjudet enligt tillämplig lag.

Inission AB (”Inission” eller ”Budgivaren”) offentliggjorde den 1 augusti 2022 sitt obligatoriska offentliga uppköpserbjudande (”Erbjudandet”) för alla aktier i Enedo Plc (”Enedo” eller ”Bolaget”) som inte redan ägs av Inission och som inte innehas av företaget självt. Inission äger redan cirka 80,43 procent av samtliga aktier och tillhörande rösträtter i Bolaget.
Enedo är en internationell designer och tillverkare av högkvalitativa elektroniska nätaggregat och system noterade på Nasdaq Helsinki.

Den finska finansinspektionen har den 7 september 2022 godkänt den finskspråkiga versionen av erbjudandedokumentet, inklusive undantagshandling, som avser Erbjudandet (”Erbjudandedokumentet”). Acceptperioden enligt Erbjudandet börjar den 8 september 2022 kl. 8.30 svensk tid och löper ut den 29 september 2022 kl. 15.00. svensk tid (”Erbjudandeperioden”), såvida inte Erbjudandeperioden förlängs eller avbryts i enlighet med villkoren i Erbjudandet.

Erbjudandedokumentet kommer att finnas tillgänglig i elektroniskt format på finska från den 8 september 2022 och framåt online på www.inission.com/investor-relations/enedo-related

Erbjudandedokumentet kommer även att finnas tillgänglig på finska på huvudkontoret på Inission Lantvärnsgatan 4, 652 21, Karlstad, Sverige samt på Nasdaq Helsinki Ltd., Fabianinkatu 14, 00100 Helsingfors, Finland.

Det kontanta vederlaget som ska erbjudas i Erbjudandet för varje Enedo-aktie som giltigt lämnas in i enlighet med villkoren i Erbjudandet kommer att vara 0,26 EUR (”Erbjudandepriset”). Alternativt kommer Inission också att erbjuda ett aktievederlag varigenom 0,086 nya Inission B-aktier noterade på svenska Nasdaq First North Growth Market erbjuds för varje Enedo-aktie som giltigt lämnats in i enlighet med villkoren i Erbjudandet.

Om alla återstående aktieägare i Enedo accepterar aktievederlaget i Erbjudandet, uppgår respektive nya B-aktier i Inission till totalt 1 147 299. Det representerar cirka 5,45 procent av samtliga aktier och cirka 2,69 procent av all rösträtt i Inission.

Inission kommer att tillkännage det preliminära resultatet av Erbjudandet på eller omkring den första (1:a) finska bankdagen efter utgången av Erbjudandeperioden eller, om tillämpligt, den förlängda eller avbrutna Erbjudandeperioden. Inission kommer att tillkännage det slutliga resultatet på eller omkring den tredje (3:e) finska bankdagen efter utgången av Erbjudandeperioden eller, om tillämpligt, den förlängda eller avbrutna Erbjudandeperioden.

Jonver Capital Oy agerar som finansiell rådgivare, Evli Plc agerar emittentombud och Bird & Bird Attorneys Ltd. agerar som juridisk rådgivare till Inission i Erbjudandet.

Inission AB

STYRELSEN

För mer information vänligen kontakta
Fredrik Berghel, verkställande direktör Inission
+46 732 02 22 10
fredrik.berghel@inission.com

Denna information är sådan information som Inission AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 september 2022 kl. 08:00 CET.

Om Inission
Inission är en lönsam totalleverantör som erbjuder krävande industrikunder i Norden kompletta elektroniska och mekaniska produkter av högsta kvalité. Våra tjänster täcker in hela produktlivscykeln, från utveckling och konstruktion till industrialisering, volymproduktion och eftermarknad. Genom att kombinera detta med logistiktjänster och en produktion baserad på hög flexibilitet, kundanpassning och korta ledtider blir vårt erbjudande mycket konkurrenskraftigt. Inission har produktionsenheter i Stockholm, Västerås, Borås, Munkfors, Malmö, Løkken Verk (Norge), Lohja (Finland), Lagedi och Tallinn (Estland). Inission är noterade på Nasdaq First North Growth Market med Nordic Certified Adviser AB (info@certifiedadviser.se, +46 707 94 90 73) som certified adviser. Bolagets rapporter arkiveras under: www.inission.com/investor-relations.

Inission AB: org.nr 556747-1890, Lantvärnsgatan 4, 652 21 Karlstad