Inission AB (publ), 556747-1890, kallar till årsstämma, onsdag den 8 maj 2024 klockan 17.00 på Värmlands Museum, Sandgrundsudden, Karlstad. Närvaroregistreringen vid årsstämman kommer att påbörjas klockan 16.30. Stämman kommer att inledas med VD Fredrik Berghels redogörelse för året som gått samt Q1 rapporten. Inission erbjuder i samband med presentationen möjlighet för aktieägare och övriga att som åhörare delta endera fysiskt eller digitalt på denna del. För mer information om hur du deltar vänligen besök:

www.inission.com/sv/investerare/bolagsstammor

Efter VD presentationen kommer Inission att servera en lättare måltid samt genomföra formell Årsstämma.

Kallelsen i sin helhet: Inission Kallelse.pdf

 

Rätt att deltaga vid stämman
Aktieägare som önskar delta vid årsstämman skall:

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast måndagen den 29 april 2024,
  • dels anmäla sig till bolaget senast måndag den 29 april 2024. Anmälan skall göras via post (Inission AB, Lantvärnsgatan 4, 652 21 Karlstad) eller via e-post till john.granlund@inission.com

Vid anmälan skall uppges namn eller företag, person- eller organisationsnummer, antalet aktier samt adress och telefonnummer. Aktieägare som önskar medföra högst två biträden anmäler dessa på samma vis. Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679) som gäller från den 25 maj 2018.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier bör i god tid före den 29 april 2024, genom förvaltarens försorg, tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman. Antalet A-aktier i bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 2 400 012 stycken. Antalet B-aktier till 19 735 490 stycken. Antalet röster i bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 43 735 610 stycken.

Ombud
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Registreringsbeviset får inte vara äldre än sex månader. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör före stämman insändas per brev till bolaget. Fullmaktsformulär finns tillgängligt att ladda ner på bolagets webbplats, www.inission.com

 

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande och protokollförare vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Val av en eller flera justeringsmän

5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Godkänna förslag till dagordning

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

8. Beslut angående

A. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

B. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt i förekommande fall den fastställda koncernbalansräkningen

C. Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören

9. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer

10. Val av styrelseledamöter

11. Val av registrerat revisionsbolag

12. Beslut om valberedningens instruktion

13. Övriga frågor

A. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission 13 kap. 35 § Aktiebolagslagen

B. Emission av teckningsoptioner, godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till anställda (serie 2024/2027:1)

C. Emission av teckningsoptioner, godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till styrelse (serie 2024/2027:2)

14. Stämmans avslutande

 

Beslutsförslag
Beslutsförslagen redogörs utförligt i dokumentet “Inission kallelse.pdf ”. Dokumentet finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.inission.com, senast torsdagen den 10 april 2024.

Ett urval av beslutspunkterna är;

  • Till årsstämman 2024 föreslår Inissions styrelse att en utdelning skall ske med 0,70 SEK/aktie. Motivering till detta förslag är att Inission skall använda befintligt rörelsekapital till fortsatt tillväxt. Inissions utdelningspolicy är att, om likviditetsläget tillåter, dela ut upp till 30 procent av koncernens vinst efter skatt.
  • Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att fastställa instruktion för valberedningen.

Handlingar till stämman
Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, styrelsens fullständiga förslag till beslut samt övriga handlingar som erfordras enligt aktiebolagslagen kommer senast torsdagen den 10 april 2024 att finnas tillgängliga på bolagets webbplats, www.inission.com

För mer information kontakta:
Fredrik Berghel, verkställande direktör Inission AB
fredrik.berghel@inission.com
+46 732 02 22 10

Denna information är sådan information som Inission AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 april 2024 kl. 00:05 CET.

Om Inission
Inission är en totalleverantör av skräddarsydda tillverkningstjänster och produkter inom avancerad industriell elektronik och mekanik. Våra tjänster täcker hela produktens livscykel, från utveckling och design till industrialisering, volymproduktion och eftermarknadstjänster. Inission har verksamheter i Sverige, Norge, Finland, Estland, Italien, USA och Tunisien. Inission har en stark värdedriven företagskultur av entreprenörskap och passion vilket 2023 har resulterat i en omsättning på cirka 2,2 miljarder kronor med i snitt 1 070 anställda. Inission är noterat på Nasdaq First North Growth Market med Nordic Certified Adviser AB som certifierad rådgivare. Inissions erbjudande är uppdelat i två affärsområden; Kontraktstillverkning av elektroniska och mekaniska produkter under varumärket Inission och Kraftelektronik och system under varumärket Enedo. Rapporter arkiveras på www.inission.com/investor-relations.

Inission AB, Lantvärnsgatan 4, 652 21 Karlstad
Org.nr. 556747–1890