– Bengt Assarsson valdes till ordförande att leda årsstämman.

– Vid stämman var 880 458 aktier (73,3 %) av totalt 1 200 000 aktier representerade motsvarande 77,3% av rösterna.

– Årsredovisning koncernredovisning samt revisionsberättelse för räkenskapsåret 2015-01-01 – 2015-12-31 framlades.

– Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för koncernen och moderbolaget.

– Stämman beslutade att disponera resultatet enligt styrelsens förslag innebärande en utdelning med 3 kronor per aktie.

– Styrelsens ledamöter samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

– Stämman beslutade att styrelsearvode skall utgå så att ordföranden erhåller 100 000 kronor medan övriga styrelseledamöter
60 000 kronor intill nästa årsstämma.

– Vid därefter företagna val utsågs för tiden fram till nästa årsstämma följande funktionärer; omval av Bengt Assarsson (ordförande), Karin Skoglund, Lars Atterfors, Mattias Hultheimer och Olle Hulteberg medan Lars Wingefors valdes som ny styrelseledamot

– Stämman beslutade att styrelsen bemyndigas att längst intill nästa årsstämman, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av högst 240 000 nya B aktier genom apportemission eller nyemission.

– Stämman beslutade enhälligt att ändra bolagsordningen enligt styrelsens förslag, dvs Bolagsordningen kompletteras med ett konverteringsförbehåll

– Stämman beslutade enhälligt om emission av teckningsoptioner med syfte att skapa ett incitamentsprogram varigenom medarbetare genom en egen investering ska ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av aktien i Inission.

– Avslutningsvis tackade Ordförande deltagarna för visat intresse och önskade ett bra år för koncernen.

Stämman besöktes av Aktiespararna i form av Gunnar Ek (6 aktier) som skapade en god stämning och bra debatt på stämman.

För mer information kontakta:
Fredrik Berghel, Koncernchef
+46 732 02 22 10
fredrik.berghel@inission.com

Inission kommunike Årsstämma 27 april 2016.pdf

Om Inission
Inission är en totalleverantör för skräddarsydda tillverknings- och logistiktjänster inom avancerad industrielektronik. Koncernen består av moderbolaget Inission AB samt de helägda dotterbolagen Inission TRIAB AB och Inission SKEAB AB i Stockholm, Inission Göteborg AB, Inission Munkfors AB, Inission Pajala AB, Inission Montronic AB i Sösdala samt det estniska bolaget Inission Tallinn OÜ. Inission omsätter ca 340 MSEK, har ca 210 anställda och är noterat på Nasdaq First North.