Louise Warme, CEO, LARA Diagnostics.
Fjärde upplagan av Inission innovation award avgörs den 19 april. Vi har pratat med 2014 års vinnare, LARA Diagnostics, för att se hur det går.

Revolutionerande teknik för diabetesdiagnotsik inom två år

2014 vann LARA Diagnostics Inission innovation award. Juryn föll för deras innovation, ett handhållet instrument som skulle förändra diabetes-diagnostiken världen över. Idag, ett och ett halvt år senare, är de på god väg att göra just det.

Redan nu har ca 350 miljoner människor världen över, varav 390 000 i Sverige, någon form av diabetes. Hälften riskerar att drabbas av perifera nervskador, dvs skador på delar av nervsystemet som inte är hjärna eller ryggmärg. Ett symptom är domningar, stickningar och smärta i främst händer och fötter, men vanligast är en nedsatt känsel.

Att upptäcka nervskador i tid minskar risken eller fördröjer tiden till utveckling av efterföljande komplikationer, som t.ex fotsår och amputationer, eftersom rätt vård kan sättas in tidigare. Idag görs högkvalitativa undersökningar endast på specialistkliniker. Då har patienterna redan svåra skador. Vid de flesta rutinundersökningar av diabetiker används istället en stämgaffel för att testa vibrationssinnet. Undersökning med stämgaffel har många begränsningar och upptäcker nervskadan först när den är ganska svår. Bedömningarna blir också olika beroende på hur hårt man slår an och applicerar stämgaffeln på patienten, därför får man heller ingen gradering av skadan.

LARA Diagnostics har utvecklat ett instrument som kombinerar stämgaffelns tillgänglighet med specialistklinikernas avancerade diagnosmetoder för att få en screeningmetod för nervskadan. Instrumentet är handhållet och kan hitta nervskador även i tunna fibrer, där skadan oftast först uppstår.

– Vi ser idag inga hinder för att vår produkt ska kunna lanseras inom två år. Sedan vi vann Inission Innovation award har vi stärkt finansieringen och vi känner oss tryggare nu. Patientföreningar och läkare har börjat höra av sig och vi har börjat arbeta mer globalt, säger Louise Warme, medicinsk doktor och VD på LARA Diagnostics.

En helt ny generation av prototyper har tagits fram och arbetet med CE-märkning är i full gång.
–  Det ställs förstås höga krav på säkerhet och att ha Inission som leverantör är en utmärkt kvalitetsstämpel. Just nu håller vi på och förbereder för att testa instrumentet.

Instrumentet har en ny design med stort fokus på användarvänlighet. Arbetet har gjorts i samarbete med kliniker och produktdesigners för att få en form som fungerar i en medicinsk miljö, så att den t.ex inte sprider smitta och att den är lätt att ta med sig.

Hur fungerar instrumentet?
– Det är viktigt att poängtera att fysiologiska mätningar kan se olika ut, men i diabetsfallet sätter man instrumentet på foten. Nerverna är långa och ju längre bort från hjärnan och ryggmärgen de kommer desto större risk är det att de skadas. Därför görs testet på fötterna.

Instrumentet testar  Sensorisk (känsla) Perifier (nerver utanför hjärna och ryggmärg) Neuropati (sjukdomstillstånd i kroppens nerver) och analyserar känselfunktionen i kroppens nerver, även i tunnare nervfibrer.

– Vibrationssignaler och termiska signaler skickas ut och när patienten känner något säger hen till. Då kan man läsa ut ett tröskelvärde i displayen som sedan körs mot en databas innehållande normalmaterial. Då får man en indikation om patienten har tecken till nervskada eller inte.

För tillfället finns ingen databaslagring i instrumentet men det är konstruerat så att tekniken enkelt kan kopplas in i ett senare skede. Detta gör det möjligt att framöver skicka resultaten direkt från instrumentet till t.ex ett e-hälsosystem.

– Vi tycker det är intressant att ny forskning pekar på att nervskador kan vara ett tidigt symtom på diabetes, och finnas även hos patienter med så kallad pre-diabetes. Det betyder att man i framtiden skulle kunna screena patienter för nervskada och i förlängningen upptäcka diabetes i vissa fall. Detta är en spännande utveckling eftersom man tidigare trott att patienter inte utvecklar nervskada förens sent i sitt diabetesförlopp.


Kostnadseffektiv vård och ökad livskvalité
– Diabetes är en folksjukdom som ökar explosionsartat i världen och kräver enorma resurser av vården. Vi tycker att alla ska få tillgång till en mer avancerad undersökning eftersom vi tror att man i framtiden behöver arbeta mer med preventiv sjukvård för att minska belastningen på den symptomatiska. Att prioritera rätt patienter till rätt åtgärder är en viktig del i det arbetet. Med vårt instrument kan man skilja på de som har svårare och lättare nervskador och prioritera resurserna därefter. En tidig diagnos ger också patienterna möjlighet att öka sin livskvalitét eftersom man får bättre kontroll över sjukdomen och på så vis kan undvika eller fördröja allvarliga skador.

I och med att det görs en fysiologisk screening kan metoden användas på en mängd patienter, till exempel vid cancer, smärtproblemsutredningar, arbets-och miljö medicin eller i utredning av okända nervsymptom för att nämna några.

 

Den globala marknaden
– Inom medicinteknik är det viktig att visa att produkten har nytta för hela sjukvårdskedjan; patienter, sjukvården och samhället. Vi har kontinuerligt utvecklat vårt instrument tillsammans med patienter, läkare, sjuksköterskor, fotvårdare, sjukgymnaster och forskare i flera länder för att det skall bli enkelt att testa och samtidigt ge bra resultat. Vi möter en stor entusiasm inför produkten, och vi tror att det hjälper oss att nå en global marknad. Det skulle göra stor skillnad om man kunde screena för nervskada, och ju fler som har tillgång till instrumentet desto större blir genomslaget på hälsoutvecklingen i världen, avslutar Louise.

LARA Diagnostics består av Louise Warme CEO, Rui Chen CTO, Morgan Skarin Business Developer och Torbjörn Andersson Senior Business Advisor.