Rapporten i sin helhet: Inission AB Bokslutskommunike för 2019

”Inissions omsättningstakt ligger på en bra nivå och försäljningen för fjärde kvartalet 2019 uppgick till 242 MSEK (237MSEK), en ökning med 2% jämfört med samma period förra året. Resultatet efter finansiella poster hamnade på 5,7 MSEK (13,4 MSEK), vilket motsvarar 2,4% (5,6%). ”

/Björn Lifvergren, verkställande direktör

Q4 (1 oktober – 31 december 2019)
· Nettoomsättningen uppgick till 242 MSEK (237)
· Rörelseresultatet uppgick till 7,3 MSEK (14,6)
· Resultat efter finansiella poster 5,7 MSEK (13,4)
· Soliditet 30% (23%)
· Vinst per aktie före utspädning 1,06 SEK (2,38)
· Vinst per aktie efter utspädning 1,06 SEK (2,36)

Tolv månader (1 januari – 31 december 2019)
· Nettoomsättningen uppgick till 980 MSEK (740)
· Rörelseresultatet uppgick till 54,7 MSEK (41,0)
· Resultat efter finansiella poster 48,0 MSEK (37,0)
· Soliditet 30% (23%)
· Vinst per aktie före utspädning 7,61 SEK (6,13)
· Vinst per aktie efter utspädning 7,55 SEK (6,09)

För mer information kontakta:
Björn Lifvergren, verkställande direktör Inission AB
+46 703 22 63 23
bjorn.lifvergren@inission.com

Denna information är sådan information som Inission AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 februari 2020 kl. 08:30 CET.

Om Inission
Inission är en lönsam totalleverantör som erbjuder krävande industrikunder i Norden tillverknings- och logistiktjänster för kompletta elektroniska produkter. Vi utvecklar, konstruerar, testar och industrialiserar kundernas produkter. Vi lagerhåller, reparerar och uppgraderar dem under hela deras livstid. Genom att kombinera detta med en produktion baserad på hög flexibilitet, kundanpassning och korta ledtider blir vårt erbjudande mycket konkurrenskraftigt. Inission har produktionsenheter i Stockholm, Västerås, Borås, Munkfors, Malmö, Trondheim och Tallinn. Inission äger också ett säljbolag i Köpenhamn. Inission är noterade på Nasdaq First North med Stockholm Certified Advisers AB (info@certifiedadviser.se, +46 707 94 90 73) som certified adviser. Bolagets rapporter arkiveras under:
www.inission.com/investor-relations

Inission AB: org.nr 556747-1890
Lantvärnsgatan 4,
652 21 Karlstad