Inission AB (publ), 556747-1890, kallar till årsstämma, torsdag den 5 maj 2022 klockan 17.00 på Värmlands Museum, Sandgrundsudden, Karlstad. Närvaroregistreringen vid årsstämman kommer att påbörjas klockan 16.30. Stämman kommer att inledas med VD Fredrik Berghels redogörelse för året som gått samt Q1 rapporten.

Inission erbjuder i samband med presentationen möjlighet för aktieägare och övriga att som åhörare delta digitalt på denna del. För mer information om hur du deltar vänligen besök:

https://www.inission.com/sv/investerare/bolagsstammor/

Efter VD presentationen kommer Inission att servera en lättare måltid samt genomföra formell Årsstämma.


Rätt att deltaga vid stämman

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman skall:

– dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 27 april 2022,

– dels anmäla sig till bolaget senast onsdag den 27 april 2022. Anmälan skall göras via post (Inission AB, Lantvärnsgatan 4, 652 21 Karlstad) eller via e-post till mikael.flodell@inission.com

Vid anmälan skall uppges namn eller företag, person- eller organisationsnummer, antalet aktier samt adress och telefonnummer. Aktieägare som önskar medföra högst två biträden anmäler dessa på samma vis. Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679) som gäller från den 25 maj 2018. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier bör i god tid före den 27 april 2022, genom förvaltarens försorg, tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman.

Antalet A-aktier i bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 2 400 012 stycken. Antalet B-aktier till 15 705 723 stycken. Antalet röster i bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 39 705 843 stycken.


Ombud
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Registreringsbeviset får inte vara äldre än sex månader. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör före stämman insändas per brev till bolaget. Fullmaktsformulär finns tillgängligt att ladda ner på bolagets webbplats, https://www.inission.com/sv/investerare/bolagsstammor/

FÖRSLAG TILL DAGORDING

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande och protokollförare vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller flera justeringsmän
 5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Godkänna förslag till dagordning
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
 8. Beslut angående
  A. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  B. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt i förekommande fall den fastställda koncernbalansräkningen
  C. Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören
 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
 10. Val av
  A. Styrelse
  B. Revisor/er
 11. Övriga frågor
  A. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission 13 kap. 35 § Aktiebolagslagen
  B. Emission av teckningsoptioner, godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till anställda (serie 2022/2025:1)
  C. Emission av teckningsoptioner, godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till styrelse (serie 2022/2025:2)
 12. Stämmans avslutande


BESLUTSFÖRSLAG
Beslutsförslagen redogörs utförligt i dokumentet “Inission kallelse.pdf”. Dokumentet finns tillgängligt på bolagets hemsida, https://www.inission.com/sv/investerare/bolagsstammor/, senast torsdagen den 14 april 2022.

Ett urval av beslutspunkterna är;

– Styrelsen föreslår bla att aktieutdelning ska ske om 0,30 SEK per aktie för 2021. Den av styrelsen föreslagna utdelningen motsvarar 30 procent av koncernens vinst efter skatt 2020 och 2021, i enlighet med Inissions utdelningspolicy.

– Styrelsen föreslår även att Mia Bökmark väljs in som ny ledamot i Inission styrelse. Mia har en lång och gedigen karriär på SKF bakom sig. Produktion har varit i fokus som sedan byggts på med bredare erfarenhet i många ledande positioner. För närvarande arbetar Mia som konsult i egen verksamhet.

Handlingar till stämman
Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, styrelsens fullständiga förslag till beslut samt övriga handlingar som erfordras enligt aktiebolagslagen kommer senast torsdagen den 14 april 2022 att finnas tillgängliga på bolagets webbplats, https://www.inission.com/sv/investerare/bolagsstammor/

För mer information kontakta:
Fredrik Berghel, verkställande direktör Inission AB
fredrik.berghel@inission.com
+46 732 02 22 10

Om Inission
Inission är en lönsam totalleverantör som erbjuder krävande industrikunder i Norden kompletta elektroniska och mekaniska produkter av högsta kvalité. Våra tjänster täcker in hela produktlivscykeln, från utveckling och konstruktion till industrialisering, volymproduktion och eftermarknad. Genom att kombinera detta med logistiktjänster och en produktion baserad på hög flexibilitet, kundanpassning och korta ledtider blir vårt erbjudande mycket konkurrenskraftigt. Inission har produktionsenheter i Stockholm, Västerås, Borås, Munkfors, Malmö, Løkken Verk (Norge), Lohja (Finland), Lagedi och Tallinn (Estland). Inission är noterade på Nasdaq First North Growth Market med Nordic Certified Adviser AB (info@certifiedadviser.se, +46 707 94 90 73) som certified adviser. Bolagets rapporter arkiveras under: www.inission.com/investor-relations.

Inission AB: org.nr 556747-1890, Lantvärnsgatan 4, 652 21 Karlstad

Informationen lämnades för offentliggörande den 6 april 2022 kl. 08:10 CET.