Kallelsen som pdf: Inission AB kallelse till extra bolagsstämma

Inission AB (publ), 556747-1890, kallar till extra bolagsstämma måndag den 16 januari 2023 klockan 17.00 i Inissions lokaler, Lantvärnsgatan 4, Karlstad. Närvaroregistreringen vid den extra bolagsstämman kommer att påbörjas klockan 16.30.

Rätt att deltaga vid den extra bolagsstämman
Aktieägare som önskar delta vid stämman skall:

–    dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdag den 5 januari 2023,

–    dels anmäla sig till bolaget senast tisdag den 10 januari 2023. Anmälan skall göras via post (Inission AB, Lantvärnsgatan 4, 652 21 Karlstad) eller via e-post till mikael.flodell@inission.com.

Vid anmälan skall uppges namn eller företag, person- eller organisationsnummer, antalet aktier samt adress och telefonnummer. Aktieägare som önskar medföra högst två biträden anmäler dessa på samma vis.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679) som gäller från den 25 maj 2018.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier bör i god tid före den 5 januari 2023, genom förvaltarens försorg, tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman.

Antalet A-aktier i bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 2 400 012 stycken. Antalet B-aktier till 17 863 030 stycken. Antalet röster i bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 41 863 150 stycken.

Ombud
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Registreringsbeviset får inte vara äldre än sex månader. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör före stämman insändas per brev till bolaget. Fullmaktsformulär finns tillgängligt att ladda ner på bolagets webbplats, Bolagsstämmor – Inission

FÖRSLAG TILL DAGORDING

  1. Stämmans öppnande
  2. Val av ordförande och protokollförare vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Val av en eller flera justeringsmän
  5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
  6. Godkänna förslag till dagordning
  7. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
  8. Styrelsens förslag till riktad emission av aktier till nyckelpersoner i ledande ställning inom Inission
  9. Stämmans avslutande

 

BESLUTSFÖRSLAG

Punkt 2. Val av ordförande och protokollförare vid stämman
Styrelsen föreslår Olle Hulteberg till stämmans ordförande samt Mikael Flodell till stämmans protokollförare.

Punkt 7. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
Mot bakgrund av det kapitalbehov som vi i styrelsen ser att bolaget har för att kunna hålla den expansionstakt som vi önskar för att kunna realisera potentialen i den marknadsposition bolaget har så kan nyemissioner behöva genomföras.

Styrelsen förslår därför att bolagsstämman beslutar om att bemyndiga styrelsen, att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital och antalet aktier får med stöd av detta bemyndigande sammanlagt högst ökas med 4 000 000 B-aktier. Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet motsvarar en utspädning om högst ca 20 procent baserat på befintligt antal aktier i bolaget.

Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt kan ske för att bolaget ska kunna emittera aktier för att anskaffa kapital för fortsatta förvärv. Emissionskursen ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt vid betalning genom apport vara så nära aktiens marknadsvärde som möjligt. Styrelsen, eller den styrelsen därtill utser, ska äga rätt att vidta de formella justeringarna av beslutet om bemyndigande som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen härav.

För giltigt beslut fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

Punkt 8. Riktad emission av aktier till nyckelpersoner i ledande ställning
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om emission av högst 200 000 aktier av serie B på följande villkor. Rätt att teckna aktierna skall tillkomma nyckelpersoner, definieras som dotterbolags VD’ar och koncernledning inom Inission-koncernen. Antal personer som ska ges möjlighet att teckna aktier uppgår till 12 och lägsta garanterade tilldelning uppgår till 1 678 aktier (motsvarande ca 50 000 kronor). Teckningskursen har fastställts till 29,79 kronor vilket motsvarar den volymvägda genomsnittsaktiekursen för en aktie av serie B i bolaget på First North Stockholm under 10 handelsdagar avseende perioden 7 till 20 december 2022 med en rabatt om 8 procent. Överkursen skall föras till den fria överkursfonden.

En förutsättning för tilldelning av aktier är att tecknaren ingår ett lock-up avtal under en period om 12 månader från registrering av aktierna hos Bolagsverket, vilket motiverar den föreslagna emissionskursen. Skälet till emissionen är att möjliggöra för nyckelpersoner till ett personligt ägarengagemang vilket kan förväntas bidra till ett ökat intresse för bolagets verksamhet och resultatutveckling samt höja deltagarens motivation och samhörighet med bolaget och dess ägare. På grund av låg handel i bolagets aktie uppnås detta lämpligast genom en riktad emission. Aktiekapitalet kan genom emissionen öka med högst 8 338,86 kronor. Teckning av aktier skall ske senast den 20 januari 2023 och betalning senast den 27 januari 2023. De nya aktierna skall medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket.

Emissionen motsvarar en utspädning om ca högst 1,0 %.

För giltigt beslut fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

Handlingar till stämman
Styrelsens fullständiga förslag till beslut avseende punkt 8 samt ev. övriga handlingar som erfordras enligt aktiebolagslagen kommer senast måndag den 2 januari 2023 att finnas tillgängliga på bolagets webbplats, Bolagsstämmor – Inission

 

För mer information kontakta:
Fredrik Berghel, VD Inission AB
+46 73 202 22 10
fredrik.berghel@inission.com

Denna information är sådan information som Inission AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 december 2022 kl. 08:10 CET.

Om Inission
Inission är en lönsam totalleverantör som erbjuder krävande industrikunder i Norden kompletta elektroniska och mekaniska produkter av högsta kvalité. Genom vårt nya affärsområde Enedo kan vi också erbjuda högkvalitativa elektroniska strömförsörjningsaggregat. Våra tjänster täcker in hela produktlivscykeln, från utveckling och konstruktion till industrialisering, volymproduktion och eftermarknad. Genom att kombinera detta med logistiktjänster och en produktion baserad på hög flexibilitet, kundanpassning och korta ledtider blir vårt erbjudande mycket konkurrenskraftigt. Inission har verksamheter i Stockholm, Västerås, Borås, Munkfors, Malmö, Løkken Verk (Norge), Lohja (Finland), Lagedi och Tallinn (Estland). Enedo har verksamheter i Finland, Italien och USA och Tunisien. Inission är noterade på Nasdaq First North Growth Market med Nordic Certified Adviser AB som certified adviser. Bolagets rapporter arkiveras under: www.inission.com/investor-relations.

Inission AB: org.nr 556747-1890, Lantvärnsgatan 4, 652 21 Karlstad