Inission AB (publ), 556747-1890, kallar till årsstämma, torsdag den 4 maj 2023 klockan 17:00 på Värmlands Museum, Sandgrundsudden, Karlstad. Närvaroregistreringen vid årsstämman kommer att påbörjas klockan 16:30. Stämman kommer att inledas med VD Fredrik Berghels redogörelse för året som gått samt Q1 rapporten. Inission erbjuder i samband med presentationen möjlighet för aktieägare och övriga att som åhörare delta endera fysiskt eller digitalt på denna del. För mer information om hur du deltar vänligen besök:

www.inission.com/investor-relations/arsstammor

Efter VD presentationen kommer Inission att servera en lättare måltid samt genomföra formell Årsstämma.

Kallelsen i sin helhet: Inission kallelse.pdf

Rätt att deltaga vid stämman
Aktieägare som önskar delta vid årsstämman skall:
– dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 25 april 2023,
– dels anmäla sig till bolaget senast onsdag den 25 april 2023. Anmälan skall göras via post (Inission AB, Lantvärnsgatan 4, 652 21 Karlstad) eller via e-post till mikael.flodell@inission.com

Vid anmälan skall uppges namn eller företag, person- eller organisationsnummer, antalet aktier samt adress och telefonnummer. Aktieägare som önskar medföra högst två biträden anmäler dessa på samma vis.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679) som gäller från den 25 maj 2018. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier bör i god tid före den 25 april 2023, genom förvaltarens försorg, tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman. Antalet A-aktier i bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 2 400 012 stycken. Antalet B-aktier till 18 121 455 stycken. Antalet röster i bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 42 121 575 stycken.

Ombud
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Registreringsbeviset får inte vara äldre än sex månader. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör före stämman insändas per brev till bolaget. Fullmaktsformulär finns tillgängligt att ladda ner på bolagets webbplats, www.inission.com


FÖRSLAG TILL DAGORDING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande och protokollförare vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller flera justeringsmän
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkänna förslag till dagordning
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
8. Beslut angående
A. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
B. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt i förekommande fall den fastställda koncernbalansräkningen
C. Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
10. Val av
A. Styrelse
B. Revisor/er
11. Övriga frågor
A. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission 13 kap. 35 § Aktiebolagslagen
B. Emission av teckningsoptioner, godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till anställda (serie 2023/2026:1)
C. Emission av teckningsoptioner, godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till styrelse (serie 2023/2026:2)
12. Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG
Beslutsförslagen redogörs utförligt i dokumentet “Inission kallelse.pdf”. Dokumentet finns också tillgängligt på bolagets hemsida, www.inission.com, senast torsdagen den 13 april 2023.

Ett urval av beslutspunkterna är;
Till årsstämman 2023 föreslår Inissions styrelse att ingen utdelning skall utgå. Motivering till detta förslag är att Inission skall använda befintligt rörelsekapital till fortsatt tillväxt. Inissions utdelningspolicy är att, om likviditetsläget tillåter, dela ut 30 procent av koncernens vinst efter skatt.

Styrelsen föreslår även att Henrik Molenius väljs in som ny ledamot i Inission styrelse. Henrik är civilekonom från Högskolan i Karlstad samt har en Global Executive MBA från Handelshögskolan i Köpenhamn. Henrik har varit verksam inom Nordea, VD i Varbergs Sparbank samt vice VD i Sparbanken Västra Mälardalen (2009-2015).

Handlingar till stämman
Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, styrelsens fullständiga förslag till beslut samt övriga handlingar som erfordras enligt aktiebolagslagen kommer senast torsdagen den 13 april 2023 att finnas tillgängliga på bolagets webbplats, www.inission.com

 

För mer information kontakta:
Fredrik Berghel, verkställande direktör Inission AB
fredrik.berghel@inission.com
+46 732 02 22 10

Denna information är sådan information som Inission AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 april 2023 kl. 08:10 CET.

Om Inission
Inission är en totalleverantör av skräddarsydda tillverknings-tjänster och produkter inom avancerad industriell elektronik och mekanik. Våra tjänster täcker hela produktens livscykel, från utveckling och design till industrialisering, volymproduktion och eftermarknadstjänster. Inission har verksamheter i Sverige, Norge, Finland, Estland, Italien, USA och Tunisien.

Inission har en stark värdedriven företagskultur av entreprenörskap och passion vilket har resulterat i en sammanlagd omsättning på 1,9 miljarder kronor med i snitt 936 anställda under 2022. Inission är noterat på Nasdaq First North Growth Market med Nordic Certified Adviser AB som certifierad rådgivare.

Inissions erbjudande är uppdelat i två affärsområden; Kontraktstillverkning av elektroniska och mekaniska produkter under varumärket Inission och Kraftelektronik och system under varumärket Enedo. Rapporter arkiveras på www.inission.com/investor-relations.
Inission AB, Lantvärnsgatan 4, 652 21 Karlstad. Org.nr. 556747-1890