Inissions styrelse fram tills nästa årsstämma

Inissions styrelse för tiden fram till nästa årsstämma. Fr. v. Hans Linnarsson, Margareta Alestig, Olle Hulteberg, Mia Bökmark och Henrik Molenius.

Inission AB (publ) höll sin Årsstämma torsdagen den 8 maj 2024. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag i samtliga föreslagna ärenden.

Till ordförande vid stämman valdes Margareta Alestig. Vid stämman var 63,80% av aktierna närvarande motsvarande 81,67% av rösterna. Årsredovisning för både koncernen och moderbolaget avseende räkenskapsåret 1 januari 2023 till 31 december 2023 föredrogs jämte revisionsberättelsen.

Beslut på Stämman
– Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för koncernen och moderbolaget.

– I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman att till förfogande stående vinstmedel,
380 864 499 SEK, skulle disponeras så att:

Till aktieägarna utdelas 15 494 851 SEK
I ny räkning överförs 365 369 647 SEK
Summa: 380 864 499 SEK

– Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

– Stämman beslutade att styrelsearvode skall utgå så att ordföranden erhåller 400 000 SEK, vice ordförande 250 000 SEK och övriga ledamöter 200 000 SEK till dess att nästkommande årsstämma hålls. Stämman beslutade att ordförande i revisionsutskottet erhåller 80 000 SEK och övriga ledamöter 40 000 SEK. Ordförande i ersättningsutskottet erhåller 50 000 SEK och övriga ledamöter 30 000 SEK. Stämman beslutade också att revisorsarvode utgår enligt löpande räkning.

– För tiden fram till nästa årsstämma valdes följande funktionärer; omval av Hans Linnarson, Margareta Alestig, Mia Bökmark, Henrik Molenius och Olle Hulteberg som styrelseledamöter. I direkt anslutning till stämman hölls ett konstituerande styrelsemöte där Olle Hulteberg valdes till styrelsens ordförande och Margareta Alestig till styrelsens vice ordförande.

– Till ordinarie revisionsbolag till dess att nästkommande årsstämma, valdes revisionsbolaget PWC med Martin Johansson som huvudansvarig revisor.

– Stämman beslutade att anta valberedningens instruktion.

– Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen, att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital och antalet aktier får med stöd av detta bemyndigade högst ökas med 4 100 000 B-aktier.

Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt kan ske för att bolaget ska kunna emittera aktier för att anskaffa kapital för fortsatta förvärv. Emissionskursen ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt vid betalning genom apport vara så nära aktiens marknadsvärde som möjligt. Styrelsen, eller den styrelsen därtill utser, ska äga rätt att vidta de formella justeringarna av beslutet om bemyndigande som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen härav.

– Stämman röstade ja till beslut om emission av teckningsoptioner, godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till anställda (serie 2024/2027:1).

Styrelsen för Inission AB (publ), org. nr 556747-1890, (”Bolaget”), föreslog att årsstämman den 8 maj 2024 beslutade att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för anställda i de bolag som ingår i den koncern i vilken Bolaget utgör moderbolag (”Koncernen”) genom (A) beslut om emission av teckningsoptioner av serie 2024/2027:1 till Bolagets helägda dotterbolag Inission Munkfors AB (”Dotterbolaget”) och (B) beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2024/2027:1 från Dotterbolaget till anställda i Koncernen.

– Stämman röstade ja till beslut om emission av teckningsoptioner, godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till styrelsen i Inission AB (serie 2024/2027:2).

Styrelsen för Inission AB (publ), org. nr 556747-1890, (”Bolaget”), föreslog att årsstämman den 8 maj 2024 beslutade att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för styrelsen i Inission AB som ingår i den koncern i vilken Bolaget utgör moderbolag (”Koncernen”) genom (A) beslut om emission av teckningsoptioner av serie 2024/2027:2 till Bolagets helägda dotterbolag Inission Munkfors AB (”Dotterbolaget”) och (B) beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2024/2027:2 från Dotterbolaget till anställda i Koncernen.

Sandgrundsudden, Karlstad.
8 maj 2024

 

För mer information kontakta:
Fredrik Berghel, verkställande direktör Inission AB
fredrik.berghel@inission.com
+46 732 02 22 10

Om Inission
Inission är en totalleverantör av skräddarsydda tillverkningstjänster och produkter inom avancerad industriell elektronik och mekanik. Våra tjänster täcker hela produktens livscykel, från utveckling och design till industrialisering, volymproduktion och eftermarknadstjänster. Inission har verksamheter i Sverige, Norge, Finland, Estland, Italien, USA och Tunisien. Inission har en stark värdedriven företagskultur av entreprenörskap och passion vilket 2023 har resulterat i en omsättning på cirka 2,2 miljarder kronor med i snitt 1 100 anställda. Inission är noterat på Nasdaq First North Growth Market med Nordic Certified Adviser AB som certifierad rådgivare. Inissions erbjudande är uppdelat i två affärsområden; Kontraktstillverkning av elektroniska och mekaniska produkter under varumärket Inission och Kraftelektronik och system under varumärket Enedo. Rapporter arkiveras på https://www.inission.com/investor/.

Inission AB, Lantvärnsgatan 4, 652 21 Karlstad
Org.nr. 556747–1890

Informationen lämnades för offentliggörande den 8 maj 2024 kl. 20:00 CET.