Inissions styrelse för tiden fram till nästa årsstämma. Fr. v. Hans Linnarsson, Mia Bökmark, Olle Hulteberg, Margareta Alestig och Henrik Molenius.

Inission AB (publ) höll sin Årsstämma torsdagen den 4 maj 2023. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag i samtliga föreslagna ärenden.

Till ordförande vid stämman valdes Olle Hulteberg. Vid stämman var 58,73% av aktierna närvarande motsvarande 69,62% av rösterna. Årsredovisning för både koncernen och moderbolaget avseende räkenskapsåret 1 januari 2022 till 31 december 2022 föredrogs jämte revisionsberättelsen.

Beslut på Stämman
– Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för koncernen och moderbolaget.

– Stämman beslutade att ingen utdelning skall utgå. Motivering till detta förslag är att Inission skall använda befintligt rörelsekapital till fortsatt tillväxt. Inissions utdelningspolicy är att, om likviditetsläget tillåter, dela ut 30 procent av koncernens vinst efter skatt.

– I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman att till förfogande stående vinstmedel, 269 795 000 SEK, skulle disponeras så att:

Till aktieägarna utdelas 0 SEK
I ny räkning överförs 269 795 000 SEK
Summa: 269 795 000 SEK

– Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

– Stämman beslutade att styrelsearvode skall utgå så att ordföranden erhåller 350 000 SEK och övriga ledamöter 150 000 SEK till dess att nästkommande årsstämma hålls. Stämman beslutade också att revisorsarvode utgår enligt godkänd räkning.

– För tiden fram till nästa årsstämma valdes följande funktionärer; omval av Hans Linnarson, Margareta Alestig, Mia Bökmark och Olle Hulteberg som styrelseledamöter. Nyval av ledamot Henrik Molenius. I direkt anslutning till stämman hölls ett konstituerande styrelsemöte där Olle Hulteberg valdes till styrelsens ordförande och Margareta Alestig till styrelsens vice ordförande.

– Till ordinarie revisionsbolag till dess att nästkommande årsstämma, valdes revisionsbolaget PWC med Martin Johansson som huvudansvarig revisor.

– Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen, att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital och antalet aktier får med stöd av detta bemyndigade högst ökas med 4 100 000 B-aktier.

Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt kan ske för att bolaget ska kunna emittera aktier för att anskaffa kapital för fortsatta förvärv. Emissionskursen ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt vid betalning genom apport vara så nära aktiens marknadsvärde som möjligt. Styrelsen, eller den styrelsen därtill utser, ska äga rätt att vidta de formella justeringarna av beslutet om bemyndigande som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen härav.

– Stämman röstade ja till beslut om emission av teckningsoptioner, godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till anställda (serie 2023/2026:1)

Styrelsen för Inission AB (publ), org. nr 556747-1890, (”Bolaget”), föreslog att årsstämman den 4 maj 2023 beslutade att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för anställda i de bolag som ingår i den koncern i vilken Bolaget utgör moderbolag (”Koncernen”) genom (A) beslut om emission av teckningsoptioner av serie 2023/2026:1 till Bolagets helägda dotterbolag Inission Munkfors AB (”Dotterbolaget”) och (B) beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2023/2026:1 från Dotterbolaget till anställda i Koncernen, enligt bilaga.

– Stämman röstade ja till beslut om emission av teckningsoptioner, godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till styrelsen i Inission AB (serie 2023/2026:2)
Styrelsen för Inission AB (publ), org. nr 556747-1890, (”Bolaget”), föreslog att årsstämman den 4 maj 2023 beslutade att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för styrelsen i Inission AB som ingår i den koncern i vilken Bolaget utgör moderbolag (”Koncernen”) genom (A) beslut om emission av teckningsoptioner av serie 2023/2026:2 till Bolagets helägda dotterbolag Inission Munkfors AB (”Dotterbolaget”) och (B) beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2023/2026:2 från Dotterbolaget till anställda i Koncernen, enligt bilaga.

Sandgrundsudden, Karlstad.
4 maj 2023


För mer information kontakta:
Fredrik Berghel, verkställande direktör Inission AB
fredrik.berghel@inission.com
+46 732 02 22 10

Om Inission
Inission är en totalleverantör av skräddarsydda tillverkningstjänster och produkter inom avancerad industriell elektronik och mekanik. Våra tjänster täcker hela produktens livscykel, från utveckling och design till industrialisering, volymproduktion och eftermarknadstjänster. Inission har verksamheter i Sverige, Norge, Finland, Estland, Italien, USA och Tunisien.

Inission har en stark värdedriven företagskultur av entreprenörskap och passion vilket har resulterat i en omsättning på 1,9 miljarder kronor med i snitt 936 anställda under 2022. Inission är noterat på Nasdaq First North Growth Market med Nordic Certified Adviser AB som certifierad rådgivare.
Inissions erbjudande är uppdelat i två affärsområden; Kontraktstillverkning av elektroniska och mekaniska produkter under varumärket Inission och Kraftelektronik och system under varumärket Enedo. Rapporter arkiveras på www.inission.com/investor-relations.

Inission AB, Lantvärnsgatan 4, 652 21 Karlstad
Org.nr. 556747-1890

Informationen lämnades för offentliggörande den 4 maj 2023 kl. 21:00 CET.